Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

ROVESE S.A. - Zawarcie znaczących umów (8/2013)

ROVESE S.A. - Zawarcie znaczących umów (8/2013)
Share
dhwmzeu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ROVESE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęła podpisana przez pożyczkobiorcę umowa pożyczki z dnia 23 stycznia 2013 r. zawarta pomiędzy Rovese S.A., działająca jako pożyczkodawca oraz CRTV Ltd. (spółka zależna od Rovese S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do maksymalnej kwoty 120.000.000,00 PLN. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2014 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. otrzymał poniższe umowy pożyczek: ? umowa pożyczki z dnia 23 stycznia 2013 r. zawarta pomiędzy CRTV Ltd. (spółka zależna od Rovese S.A.), działająca jako pożyczkodawca oraz Opoczno RUS LLC (spółka zależna od Rovese S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do maksymalnej kwoty 70.000.000,00 PLN. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2014 r. Oprocentowanie
pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. ? umowa pożyczki z dnia 23 stycznia 2013 r. zawarta pomiędzy CRTV Ltd. (spółka zależna od Rovese S.A.), działająca jako pożyczkodawca oraz Pilkington?s East LLC (spółka zależna od Rovese S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do maksymalnej kwoty 50.000.000,00 PLN. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać całkowitej spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2014 r. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Umowy zostały uznane za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych. Powyższe umowy pożyczek zostały zawarte w celu spłaty zadłużenia w spółkach zależnych Emitenta tj.: Opoczno RUS LLC, Pilkington?s East LLC oraz Kuczinski Keramiczeski Zawod LLC z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę Barcocapital Investment Limited oraz spółkę Glemarco Limited (podmioty zależne od Pana Michała Sołowowa, znaczącego akcjonariusza Emitenta). W wyniku podpisanych
umów pożyczek łączna kwota spłaconego zadłużenia wyniosła: ? do spółki Barcocapital Investment Limited - 670,000,000 RUB oraz 16,163,000 EUR (co stanowi równowartość PLN 137.774.413,20 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 24 stycznia 2013 r., tj. 1 EUR = 4,1964 PLN; 1 RUB = 0,1044 PLN) ? do spółki Glemarco Limited ? 1.000.000 EUR (co stanowi równowartość PLN 4.196.400,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 24 stycznia 2013 r., tj. 1 EUR = 4,1964 PLN) Spłata długu w ww. jednostkach stanowi wypełnienie jednego z celów emisji akcji serii I. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania zadłużenia w nabywanych jednostkach znajdują się w pkt. 3.4 dokumentu ofertowego prospektu emisyjnego opublikowanego i dostępnego na stronie internetowej Emitenta (www.rovese.com). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2009, Nr 33 poz. 259]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Wojciech Stankiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu