Trwa ładowanie...
d4lmlwk

Rubicon Partners SA - Raport roczny R 2013

Rubicon Partners SA - Raport roczny R 2013

Share
d4lmlwk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Razem przychody z działalności operacyjnej 263 491 62 118
Razem koszty działalności operacyjnej (2 367) (16 302) (562) (3 906)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 104) (15 811) (500) (3 788)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (28 474) (14 533) (6 762) (3 482)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (28 604) (14 912) (6 793) (3 573)
Zysk (strata) netto (28 604) (14 912) (6 793) (3 573)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 299 (1 265) 6 720 (303)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 405) (2 772) (6 745) (664)
Przepływy pieniężne netto razem (106) (4 037) (25) (967)
wg stanu na dzień: 31.12.2013 oraz 31.12.2012
Aktywa trwałe 28 746 26 144 6 931 6 395
Aktywa obrotowe 48 119 109 486 11 603 26 781
Zobowiązania długoterminowe 227 382 55 93
Zobowiązania krótkoterminowe 32 304 72 462 7 789 17 725
Kapitał własny (aktywa netto) 44 334 62 786 10 690 15 358
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 921 11 081 5 527 2 710
Liczba akcji 38 201 701 110 810 206 38 201 701 110 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,16 0,57 0,28 0,14
Średnia ważona liczba akcji 176 336 315 81 084 179 176 336 315 81 084 179
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,16) (0,18) (0,04) (0,04)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 176 336 315 81 084 179 176 336 315 81 084 179
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,16) (0,18) (0,04) (0,04)
Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Spółki na dzień 31.12.2013. Liczba akcji wyniosła 38 201 701 akcji, na dzień 31.12.2012 liczba ta wyniosła 110 810 206. Zysk/strata netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunu do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wyniosła dla 2013 roku 176 336 315 akcji, dla 2012 roku 81 084 179 akcji.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport biegłego rewidenta Rubicon Partners.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu RP.pdf Oświadczenie Zarządu
List do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Rubicon Partners.pdf Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners S.A. SAF R 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Grzegorz Golec Członek Zarządu
2014-03-21 Piotr Karmelita Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Joanna Krupa Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk