Trwa ładowanie...
d2m4x6u

Rubicon Partners SA - Raport roczny R 2014

Rubicon Partners SA - Raport roczny R 2014

Share
d2m4x6u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Razem przychody z działalności operacyjnej 1 571 263 375 62
Razem koszty działalności operacyjnej (1 968) (2 367) (470) (562)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (397) (2 104) (95) (500)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 784) (28 474) (4 006) (6 762)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (16 973) (28 604) (4 052) (6 793)
Zysk (strata) netto (16 973) (28 604) (4 052) (6 793)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 681 28 299 640 6 720
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 580) (28 405) (616) (6 745)
Przepływy pieniężne netto razem 101 (106) 24 (25)
wg stanu na dzień: 31.12.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa trwałe 31 071 28 746 7 290 6 931
Aktywa obrotowe 28 919 48 119 6 785 11 603
Zobowiązania długoterminowe 438 227 103 55
Zobowiązania krótkoterminowe 32 189 32 304 7 552 7 789
Kapitał własny (aktywa netto) 27 363 44 334 6 420 10 690
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 921 5 378 5 527
Liczba akcji 3 820 500 38 201 701 3 820 500 38 201 701
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 7,16 1,16 1,68 0,28
Średnia ważona liczba akcji 3 820 435 3 113 376 3 820 435 3 113 376
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (4,44) (9,19) (1,06) (2,18)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 435 3 113 376 3 820 435 3 113 376
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (4,44) (9,19) (1,06) (2,18)
Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Spółki na dzień 31.12 2014 r. Liczba akcji wynosiła 3 820 500 akcji, na dzień 31.12.2013 r. liczba ta wyniosła 38 201 701 akcji. Zysk/stratę netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wyniosła dla 2014 roku 3 820 435 akcji, dla 2013 roku 3 113 376 akcji.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport biegłego rewidenta Rubicon Partners.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
List do Akcjonariuszy.pdf List do akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Rubicon Partners SAF R 2014.pdf Sprawozdanie Finansowe Rubicon Partners S.A.
Sprawozdanie Zarządu Rubicon Partners S.A. SAF R 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Rubicon Partners S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań fianansowych nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Grzegorz Golec Członek Zarządu
2015-03-20 Piotr Karmelita Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Joanna Krupa Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2m4x6u

Podziel się opinią

Share
d2m4x6u
d2m4x6u