Trwa ładowanie...
dyhao4t

Rubicon Partners SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Rubicon Partners SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dyhao4t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Razem przychody z działalności operacyjnej 5 406 3 760 1 290 893
Razem koszty działalności operacyjnej (10 073) (8 124) (2 404) (1 929)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 667) (4 364) (1 114) (1 036)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (22 948) (28 392) (5 478) (6 742)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (22 289) (28 492) (5 320) (6 766)
Zysk (strata) netto (22 289) (28 492) (5 320) (6 766)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 674 28 106 638 6 674
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18) 94 (4) 22
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 541) (28 279) (607) (6 716)
Przepływy pieniężne netto, razem 115 (79) 28 (19)
wg stanu na dzień: 31.12.2014 oraz 31.12.2013
Aktywa trwałe, razem 22 490 29 495 5 276 7 112
Aktywa obrotowe, razem 31 713 49 207 7 440 11 865
Zobowiązania długoterminowe 1 841 2 460 432 593
Zobowiązania krótkoterminowe 26 643 28 236 6 251 6 808
Kapitał własny (aktywa netto) 25 719 48 006 6 034 11 576
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 921 5 378 5 527
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2014 oraz 31.12.2013 3 820 500 3 820 170 3 820 500 3 820 170
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 6,73 12,57 1,58 3,03
Średnia ważona liczba akcji 3 820 435 3 113 376 3 820 435 3 113 376
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (5,83) (9,15) (1,39) (2,17)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 435 3 113 376 3 820 435 3 113 376
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (5,83) (9,15) (1,39) (2,17)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i Raport biegłego rewidenta Rubicon Partners.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
List do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie Fianansowe Rubicon Partners SAF RS 2014.pdf Sprawozdanie Fianansowe Rubicon Partners
Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners S.A. 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dyhao4t

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań fiannsowych nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Grzegorz Golec Członek Zarządu
2015-03-20 Piotr Karmelita Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Joanna Krupa Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dyhao4t

Podziel się opinią

Share
dyhao4t
dyhao4t