Trwa ładowanie...
d4lb1ng

SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. ...

SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2015 r. (3/2015)

Share
d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SELENA FM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 20 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r. Projekt do punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR ?. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ????????????.????????... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 5 porządku obrad UCHWAŁA NR ?. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ????????????... ???????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 6 porządku obrad UCHWAŁA NR ?. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 4 NWZ Selena FM S.A. z dnia 31.01.2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Selena
FM S.A 9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 7 porządku obrad UCHWAŁA NR ?. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 20 kwietnia 2015 roku Pana/Panią ?????????????? na funkcję członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt do punktu 8 porządku obrad UCHWAŁA NR ?. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 20 kwietnia 2015 roku o zmianie uchwały nr 4 NWZ Selena FM S.A. z dnia 31.01.2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Selena FM S.A I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?SELENA FM? S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać zmian w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
31 stycznia 2012 r. w następujący sposób: § 1 ust.4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji do dnia 31.12.2016 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków. § 1 ust.6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 0,05 zł (pięć groszy) oraz nie wyższej niż ????..,00 zł (????? złotych), przy uwzględnieniu, że: a) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, b) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
?SELENA FM? S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z dokonanymi zmianami uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 2012 r. niniejszym przyjmuje jednolity tekst uchwały o następującym brzmieniu: W związku z zamiarem wprowadzenia w Spółce Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena na lata 2012 - 2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Selena FM SA niniejszym powierza Zarządowi Spółki nabycie akcji własnych Spółki i upoważnia Zarząd Selena FM SA do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach oraz w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Niniejsze upoważnienie obejmuje również prawo do podejmowania przez Zarząd Selena FM SA wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki. 2. W ramach udzielonego
upoważnienia Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). 3. Spółka przeznacza na nabycie akcji środki w kwocie nie większej niż wysokość utworzonego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kapitału rezerwowego. 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji do dnia 31.12.2016 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu wyczerpania przeznaczonych na nabycie akcji środków 5. Zarząd Spółki jest uprawniony do zakończenia skupu akcji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabycia akcji własnych po cenie za jedną akcję nie niższej niż nominalna wartość akcji, tj. 0,05 zł (pięć groszy) oraz nie wyższej niż ????..,00 zł (????? złotych), przy
uwzględnieniu, że: a) łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, b) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% kapitału zakładowego, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 7. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte. 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych w granicach niniejszej uchwały, w szczególności ostatecznej liczby akcji, które mają być nabyte, sposobu, ceny oraz terminu ich nabycia. Rada Nadzorcza może powierzyć Zarządowi Spółki wykonanie części lub całości tych zadań. 9. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone: a) do zaoferowania do nabycia wybranym kluczowym pracownikom i współpracownikom
Spółki w ramach Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena, natomiast b) w przypadku, gdy nabyte przez Spółkę akcje nie zostaną nabyte przez osoby objęte Programem, akcje zostaną przeznaczone do (i) dalszej sprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nie objętych ww. Programem lub (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez Spółkę przejęć lub restrukturyzacji lub (iii) do umorzenia. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SELENA FM S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Strzegomska | | 2-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 78 38 210 | | 071 78 38 291 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | selenafm@selena.com | | www.selena.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 884-00-30-013 | | 890226440 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Kluza Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Andrzej Lipowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb1ng

Podziel się opinią

Share
d4lb1ng
d4lb1ng