Trwa ładowanie...
d1px5ds

SIMPLE - Raport roczny R 2014

SIMPLE - Raport roczny R 2014

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 417 36 619 12 512 8 696
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 461 4 958 1 065 1 177
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy brutto 4 213 4 766 1 006 1 132
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy netto 4 564 3 763 1 089 894
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa trwałe 16 682 13 842 3 914 3 338
Aktywa obrotowe 20 949 18 876 4 915 4 552
Kapitał własny 16 427 13 834 3 854 3 336
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 204 18 884 4 975 4 553
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 456 2 608 825 619
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 644 -1 250 -870 -297
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 314 -3 213 -314 -763
Srodki pieniężne na koniec okresu 402 1 904 96 452
Liczba akcji 4 380 298 4 380 298 4 380 298 4 380 298
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,04 0,86 0,25 0,20
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JSF za rok_2014.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu za rok 2014.pdf Sprawozdanie z Działalności Zarządu SIMPLE S.A. za rok 2014
Oswiadczenieostosowaniuzasadladu_korporacyjnego w roku 2014_doc.pdf Oświadczenie o stooswaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
Opinia i badanie SIMPLE SA.pdf Opinia i badanie biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSF) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SIMPLE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SIMPLE | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 04-555 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bronisława Czecha | | 49/51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 812 58 98 | | 815 49 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | simple.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-00-22-578 | | 012642634 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu
2015-03-20 Rafał Wnorowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Regina Kuliś Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds