Trwa ładowanie...
da00c12

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta (12/2015)

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta (12/2015)

Share
da00c12

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako: "Emitent" lub "Sprzedający") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 r. zawarł ze spółką Todan Properties Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Żyrardowie (dalej jako: "Kupujący") przedwstępną, warunkową umowę (dalej jako: "Umowa") sprzedaży 86.100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy (dalej jako: ?Udziały?) w Biogaz Zeneris Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: ?Spółka?). Zarząd Skystone Capital S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2015 r. Strony zawarły porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. W dniu 20 lutego 2015 r. Strony zawarły kolejne porozumienie przedłużające obowiązywanie Umowy przedwstępnej z dnia 16 grudnia 2014 r. Strony potwierdzają w nim, iż nadal trwa badanie due diligence Spółki i strony nadal są zainteresowane realizacją Umowy przedwstępnej. Strony oświadczają, że z
chwilą zawarcia niniejszego porozumienia przedłużają obowiązywanie pomiędzy nimi Umowy przyrzeczonej z następującymi zmianami: 1) Nowy termin zawarcia umowy przyrzeczonej Strony ustalają na dzień 20 marca 2015 r. 2) Wszelkie terminy które wskazane były w Umowie przedwstępnej jako liczone wprzód lub wstecz od terminu zawarcia Umowy przyrzeczonej liczone będą od dnia wskazanego w pkt. 1) jako nowa data zawarcia Umowy przyrzeczonej. 3) Termin Sprzedającego na odstąpienie od Umowy zmienia się w ten sposób, że na warunkach opisanych w § 3 ust. 13 Sprzedający może odstąpić od Umowy nie wcześniej niż po dniu 14 marca 2015 r., nie później jednak niż miesiąc po ustalonym w pkt. 1) terminie zawarcia Umowy przyrzeczonej. 4) Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy przedwstępnej w brzmieniu ustalonym Porozumieniem z 16 stycznia 2015 r. pozostają w mocy. Gdyby z jakichkolwiek powodów przedłużenie obowiązywania Umowy przedwstępnej dokonane na mocy Porozumienia z 16 stycznia 2015 r. uznane zostało za nieważne lub
nieskuteczne, Strony potwierdzają, że w takiej sytuacji niniejsze porozumienie należy traktować jako przedłużenie obowiązywania nowej umowy przedwstępnej zawartej w Porozumieniu z 16 stycznia 2015 r. na warunkach wskazanych w tym Porozumieniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da00c12

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-757 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Garbary | | 95B/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@skystone.pl | | www.skystone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-02-20 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da00c12

Podziel się opinią

Share
da00c12
da00c12