Trwa ładowanie...
d7ves8j

SOLAR COMPANY S.A. - Raport roczny R 2013

SOLAR COMPANY S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 653 114 340 28 414 27 396
Koszt własny sprzedaży 120 436 105 701 28 600 25 326
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -794 8 936 -189 2 141
Zysk (strata) brutto 9 459 19 472 2 246 4 665
Zysk (strata) netto 9 274 17 442 2 202 4 179
Liczba udziałów/akcji w sztukach 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,31 0,58 0,07 0,14
Aktywa trwałe 79 488 81 051 19 167 19 826
Aktywa obrotowe 108 603 104 102 26 187 25 464
Kapitał własny 180 487 177 512 43 520 43 421
Zobowiązania długoterminowe 2 345 1 660 565 406
Zobowiązania krótkoterminowe 5 260 5 980 1 268 1 463
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 6,02 5,92 1,45 1,45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 996 -2 955 1 424 -708
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 159 7 812 1 700 1 872
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 454 -19 679 -1 533 -4 715
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP oboiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Spółka.pdf List Prezesa Zarządu Solar Company S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKA.pdf Wybrane dane finansowe jednostkowe
OiRJSOLAR_2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Solar.pdf Sprawozdanie finansowe Solar Company S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Solar Company S.A.
Oświadczenie Zarządu Spółka.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SOLAR COMPANY S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-315 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Torowa | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 61 871 69 31 | | 61 871 69 31 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-10-19-139 | | 630371711 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2014-03-21 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Violetta Wróbel Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j