Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d319voj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczace skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy, kończacy się 30 września 2014 r.
Przychody 166867 153861 39917 36433
Zysk z działalności operacyjnej 82867 90938 19823 21533
Zysk przed opodatkowaniem 62326 63578 14909 15055
Zysk netto za okres sprawozdawczy 50233 51050 12017 12088
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 45971 48240 10997 11423
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247262 247262 247262 247262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,19 0,20 0,04 0,05
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zw. 0,19 0,20 0,04 0,05
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 119132 102537 28498 24280
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (105404) 25837 (25214) 6118
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (49088) (50622) (11743) (11987)
Przepływy pieniężne netto ogółem (35360) 77752 (8459) 18411
2014-09-30 2013-12-31 2014-09-30 2013-12-31
Aktywa razem 1309055 1247345 313509 300768
Aktywa trwałe 1616414 1063618 278150 256467
Aktywa obrotowe 147641 183727 35359 44301
Zobowiązania razem 1017243 998835 243622 240846
Zobowiązania długoterminowe 886416 870763 212290 209964
Zobowiązania krótkoterminowe 130827 128072 31332 30882
Kapitał własny razem 291812 248510 69887 59922
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 286849 244791 68698 59026
Udziały niekontrolujące 4963 3719 1189 897
Kapitał zakładowy 185447 185447 44413 44716
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominujacej za okres 9 miesiecy, kończący się 30 września 2014 r. 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody 2775 2717 664 643
Strata z działalności operacyjnej (2573) (2488) (616) (589)
Zysk przed opodatkowaniem 4073 1959 974 464
Zysk netto za okres sprawozdawczy 4046 1946 968 461
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247262 247262 247262 247262
Zysk przypadajacy na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk przypadajacy na 1 akcję zw. 0,02 0,01 0,00 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (9721) (11817) (2325) (2798)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6478 28836 1550 6828
Przepływy pieniężne netto ogółem (3243) 17019 (776) 4030
Aktywa razem 202134 206334 48410 49753
Aktywa trwałe 76739 77689 18378 18733
Aktywa obrotowe 125395 128645 30031 31020
Zobowiązania razem 2546 10792 610 2602
Zobowiązania długoterminowe 1782 1025 427 247
Zobowiązania krótkoterminowe 764 9767 183 2355
Kapitał własny razem 199588 195542 47800 47150
Kapitał zakładowy 185447 185447 44413 44716
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
STXAQSrIII kw. 2014_final.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3_2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADY Usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-404 Mysłowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piaskowa 20
(ulica) (numer)
032762 75 45 032 762 75 56
(telefon) (fax)
info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl
(e-mail) (www)
634-013-42-11 271936361
(NIP) (REGON)
d319voj

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2014-11-06 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor Finansowy
2014-11-06 Michał Noras Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj