Trwa ładowanie...
d3lfene

STARHEDGE S.A. - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej zbycia i rozliczenia udziałów w Farmach ...

STARHEDGE S.A. - Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej zbycia i rozliczenia udziałów w Farmach Solarnych i projektach OZE (17/2015)

Share
d3lfene

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STARHEDGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie warunków umowy przyrzeczonej zbycia i rozliczenia udziałów w Farmach Solarnych i projektach OZE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?), niniejszym informuje, iż na podstawie postanowień zawartej Umowy Przyrzeczonej zbycia udziałów spółki Geotherm EOOD z siedzibą w Sofii (dalej: ?Geotherm?) do której należy 10 procent holdingu Ekonovenergy OOD (dalej: ?holding?), posiadającego instalacje oraz projekty OZE na terenie Bułgarii, doszło do podpisania ostatecznych dokumentów w tym otrzymania notarialnej umowy zbycia udziałów Geotherm skutkującej rozliczeniem opisanej raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 28.01.2015 ceny za udziały z uwzględnieniem warunku dopłaty do ceny w zależności od wypracowanych przez holding wyników finansowych, których zatwierdzenie nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2015 zgodnie jurysdykcją jakiej podlega holding w tym obowiązującymi przepisami podatkowymi. Jednocześnie Zarząd pragnie podkreślić, że w związku z dojściem do skutku przeniesienia udziałów Geotherm na kupującego konieczność zapłaty przez Emitenta dodatkowego wynagrodzenia w wysokości
3.000.000,00zł (trzy miliony złotych) ? tj. 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych równych 8,77% udziału w kapitale oraz w głosach na WZA, wynikającego z zawartej umowy z dnia 06.02.2013r (opisanego w treści raportu bieżącego nr 13/2013) stała się ostatecznie bezprzedmiotowa. Emitent podkreśla, że na chwilę obecną oraz z chwilą wygaśnięcia ww. zobowiązania Spółka nie posiada żadnego innego zobowiązania warunkowego wynikającego z jakichkolwiek umów czy dodatkowych postanowień. Podsumowując w związku z kolejnym zmniejszeniem stanu zaangażowania przez STARHEDGE S.A. w projekty OZE Zarząd uznaje za konieczne wyjaśnienie, że dotychczas podjęte działania w stosunku do pierwotnych planów inwestycyjnych, zmierzają konsekwentnie do realizacji przyjętej w 2014 roku Strategii Działalności Spółki, obejmującej dywersyfikację obszarów inwestycyjnych oraz zaangażowanie w sektor finansowy w tym wszelkiego rodzaju strukturyzowane instrumenty finansowe o potencjale realizacji ponadprzeciętnych zysków.
Zarząd wskazuje również, że w związku z dostrzeżeniem dużego potencjału oraz wejścia w życie nowych przepisów (w tym Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii) w odniesieniu do wcześniejszych deklaracji o zamiarze sukcesywnego zmniejszania zaangażowania w projekty OZE, nie wyklucza możliwości inwestycji w nowe projekty z tego obszaru oraz ekologii, jednak w szczególności w podmioty realizujące projekty w szeroko pojętym sektorze energetycznym i surowcowym oraz związanymi z tym nowymi technologiami dla kontynuacji dynamicznego rozwoju działalności STARHEDGE. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.), oraz § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lfene

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STARHEDGE S.A. | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-901 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Defilad | | 1 p. XVII | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 620 31 76 | | 22 654 11 75 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@starhedge.pl | | www.starhedge.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-03-20 Agata Izert Członek Zarządu Agata Izert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene