Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (9/2014)

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (9/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok
obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.; 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013
r. do 31.03.2014 r.; 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 12.08.2014 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na 12.08.2014 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA 12.08.2014 r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwism Medyczny S.A. 12.08.2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-286 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jaśkowa Dolina 132
(ulica) (numer)
58 3440518 58 3440519
(telefon) (fax)
biuro@swissmed.com.pl www.swissmedpsm.com.pl
(e-mail) (www)
118-00-43-996 010356367
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g