Trwa ładowanie...
d1jy32m

SYNEKTIK S.A. - Raport roczny R 2014

SYNEKTIK S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1jy32m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 66 787 64 404 15 493 15 294
Koszty działalności razem 64 633 59 779 15 429 14 196
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 2 154 4 625 514 1 098
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 1 623 3 715 387 882
Zysk ( strata ) netto 1 042 3 292 249 782
Całkowite dochody ogółem 1 034 3 292 247 782
Średnia ważona lilczba akcji 8 519 211 6 694 919 8 519 211 6 694 919
Zysk ( strata ) na jedną akcję [w zł i EUR ] 0,12 0,49 0,03 0,12
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej 11 417 4 361 2 725 1 036
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 005 - 18 675 -3 582 -4 435
XI. Przepływy pienięzne netto z dizałalności finansowej 1 137 34 550 271 8 204
XII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 451 20 238 -585 4 806
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU
XIII. Aktywa razem 102 799 101 097 24 118 24 377
XIV. Aktywa trwałe 53 177 43 312 12 476 10 444
XV. Aktywa obrotowe 49 623 57 785 11 642 13 934
XVI. Zobowiązania razem 47 447 46 592 11 132 11 235
XVII. - zobowiązania długoterminowe 14 120 14 028 3 313 3 382
XVIII. zobowiązania krótkoterminowe 33 327 32 564 7 819 7852
XIX. Kapitał własny 55 352 54 505 12 987 13 143
XX. Kapitał podstawowy 4 265 3 360 1 001 810
XXI. Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 6 719 129 8 529 129 6 719 129
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję [ zł i EUR ] 6,49 8,11 1,52 1,96
Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych: Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EUR na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącegośrednią arytmetyczną średnich miesięcznych kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski Średni kurs arytmetyczny EUR/PLN : 12 miesięcy zakończone 31.12.2014 = 4,1893 Średni kurs arytmetyczny EUR/PLN : 12 miesięcy zakończone 31.12.2013 = 4,2110 Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy 31.12.2014 = 4,2623 Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy 31.12.2013 = 4,1472
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Spółki do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Spółki do Akcjonariuszy
Wybrane dane finansowe Spółki Synektik SA za rok obrotowy 2014.pdf Wybrane dane finansowe
Synektik S A Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK S A za okres 01 01 2014 - 31 12 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
SYNEKTIK S A - OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 2014.pdf Raport i opinia biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNEKTIK S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-710 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Witosa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 327 09 10 | | +48 (22) 849 80 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | synektik@synektik.com.pl | | www.synektik.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521 319 78 80 | | 015164655 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 CEZARY KOZANECKI PREZES ZARZĄDU
2015-03-20 DARIUSZ KORECKI WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-20 ARTUR OSTROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 KATARZYNA DĘBOWSKA GŁÓWNA KSIĘGOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m