Trwa ładowanie...
d20rifm
espi

SYNTHOS - Zawarcie znaczącej umowy. (8/2011)

SYNTHOS - Zawarcie znaczącej umowy. (8/2011)
Share
d20rifm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z późniejszą zmianą) (dalej: "Rozporządzenie"), Zarząd Synthos S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2011 Synthos PBR s.r.o. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą, Republika Czeska ("Spółka Zależna") zawarł z Rhodia Operations spółką prawa francuskiego z siedzibą w La Rochelle ZI, 26 rue Chef de Baie 17041, Francja umowę dostawy katalizatora neodymowego. Katalizator neodymowy wykorzystywany będzie przez Spółkę Zależną przy produkcji kauczuku polibutadienowego.Na podstawie zawartej umowy Rhodia Operations dostarczać będzie wyprodukowany przez siebie katalizator neodymowy w okresie od dnia 2 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Szacunkowa wartość umowy wynosi około 35.000.000 EUR (to jest około 139.153.000 zł według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia raportu). Cena uzależniona jest między innymi od notowań tlenku neodymu, metylocykloheksanu oraz kwasu dietyloheksylofosforowrgo.Realizacja dostaw katalizatora neodymowego będzie odbywać się na bazie DAP SYNTHOS PBR s.r.o. Kralupy nad Wełtawą stosownie do INCOTERMS 2010 w iso-kontenerach Rhodia Operations.W przypadku gdy dostawy katalizatora neodymowego będę opóźnione w stosunku do ustaleń umownych ponad 15 dni roboczych Spółka Zależna uprawniona będzie do żądania od Rhodia Operations kary umownej w wysokości 7,5 % wartości niedostarczonego katalizatora. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie katalizatora przekroczy 20 dni roboczych kara umowna wynosić będzie 10 % wartości niedostarczonego katalizatora, liczone od 21 dnia opóźnienia. Szacunkowa wartość pojedynczej dostawy katalizatora wynosi około 250.000 EUR (to jest około 993.950 zł według średniego kursu NBP z dnia sporządzenia
raportu). W przypadku zdarzeń wynikających z opóźnienia w dostawie katalizatora umowa nie przewiduje odszkodowania przewyższającego kary umowne.Umowa dostawy podporządkowana została prawu francuskiemu, ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przezsąd arbitrażowy działający przy ICC w Genewie, Szwajcaria.Wartość umowy dostawy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 ppkt a) Rozporządzenia stanowi podstawę do uznania umowy dostawy za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)
d20rifm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Dariusz KrawczykZbigniew Lange Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20rifm

Podziel się opinią

Share
d20rifm
d20rifm