Trwa ładowanie...
dlqljn2
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. (52/2011)

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. (52/2011)

Share
dlqljn2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (Spółka)
informuje, iż podjął decyzję o zamiarze dokonania zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, w związku z czym, postanowił wystąpić z wnioskiem do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmiany brzmienia § 5 ust.1 Statutu Spółki w sposób wskazany poniżej. Jednocześnie Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zawierający proponowane zmiany Statutu Spółki opublikowany został w raporcie bieżącym nr 51 z dnia 25 października 2011 r. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.1 Statutu Spółki: "1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną, 2. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej , 3. (PKD 61.20.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 4. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 5. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie
telekomunikacji pozostałej, 6. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem, 7. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 8. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 9. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 10. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 11. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, 12. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 13. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy, 14. (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów, 15. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 16. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 17. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 18. (PKD 70.10.Z) Działalność firm
centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 19. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 20. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 21. (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 22. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 23. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 24. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację, 25. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem, 26. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna." Proponowane brzmienie § 5 ust.1 Statutu Spółki: "1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 2. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej, 3. (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną, 4. (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w
systemie sieciowym, 5. (PKD 35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 6. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 7. (PKD 46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 8. (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 9. (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 10. (PKD 46.52.Z) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 11. (PKD 46.71.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 12. (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 13. (PKD 49.20.Z) Transport kolejowy towarów, 14. (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 15. (PKD 49.50.A) Transport rurociągami paliw gazowych, 16. (PKD 50.20.Z) Transport morski i przybrzeżny towarów, 17. (PKD 61.10.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 18. (PKD 61.20.Z)
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 19. (PKD 61.30.Z) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 20. (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 21. (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem, 22. (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 23. (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 24. (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 25. (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 26. (PKD 63.12.Z) Działalność portali internetowych, 27. (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 28. (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, 29. (PKD 64.30.Z) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 30. (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy, 31. (PKD 64.92.Z)
Pozostałe formy udzielania kredytów, 32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 33. (PKD 66.12.Z) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 34. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 36. (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 37. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 38. (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 39. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 40.(PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 41. (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych, 42. (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, 43. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44. (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 45. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46. (PKD 82.20.Z) Działalność centrów telefonicznych (call center), 47. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 48. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację, 49. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem, 50. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 51. (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 52. (PKD 95.12.Z) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego." Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lwowska | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu
2011-10-25 Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2