Trwa ładowanie...
d2csofa

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (25/2014)

TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (25/2014)

Share
d2csofa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 25 listopada 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 11 września 2014 roku do dnia 25 listopada 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 10.266.967,44 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 44/100) brutto. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym datowana na dzień 30 października 2014 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano ? montażowych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Blachownia ? zad. 2.5, zad. 2.6 i zad. 2.7 w ramach projektu Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby i Blachownia. Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 maja 2015 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi
przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.883.100,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) brutto. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto; W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto; Z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto; Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wysokości wynagrodzenia brutto, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto; Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, licząc od daty ustalonego przez Strony albo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad zarówno w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, jak i w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wysokości wynagrodzenia brutto; Za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,01% wysokości wynagrodzenia brutto; Łączna wartość nałożonych kat umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto; Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2csofa

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2014-11-25 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2csofa

Podziel się opinią

Share
d2csofa
d2csofa