Trwa ładowanie...
d1jy32m

TESGAS S.A. - Raport roczny R 2014

TESGAS S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1jy32m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 79 063 54 779 18 873 13 009
Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 299 4 134 310 982
Zysk brutto 1 589 3 573 379 849
Zysk netto 1 299 4 134 310 982
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 299 4 134 310 982
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 622 3 667 626 871
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 709) 2 954 (647) 702
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 160) (2 452) (1 232) (582)
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 248) 4 169 (1 253) 990
Aktywa razem 106 309 115 518 24 942 27 854
Zobowiązania długoterminowe 11 757 12 945 2 758 3 121
Zobowiązania krótkoterminowe 18 569 25 051 4 357 6 041
Kapitał własny ogółem 75 983 77 522 17 827 18 693
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 75 983 77 522 17 827 18 693
Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 663 2 737
Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,11 0,36 0,03 0,09
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,11 0,36 0,03 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,69 6,83 1,57 1,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,69 6,83 1,57 1,65
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,2623 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014 roku) oraz 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1893 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014 roku) oraz 4,2110 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku), które sa średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objetego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za rok 2014.pdf Sprawozdanie Finansowe TESGAS S.A. za rok 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. za rok 2014
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Raport uzupełniajacy opinię z badania TESGAS S.A..pdf Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania TESGAS S.A.
Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o rzetelności
Oświadczenie dot. Audytora.pdf Oświadczenie dot. Audytora

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Marzenna Kocik Człoenk Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marcin Szrejter Dyrektor ds. Finansowych Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m