Trwa ładowanie...
d38ce9p

TIM - Raport roczny R 2014

TIM - Raport roczny R 2014

Share
d38ce9p
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przechody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 496056 352683 118410 83753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23247) (8035) (5549) (1908)
Zysk (strata) brutto (23592) (7463) (5631) (1772)
Zysk (strata) netto (19 754) (6187) (4715) (1469)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2969) (11547) (709) (2742)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10698) 2936 (2554) 697
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11056 (2764) 2639 (656)
Przepływy pieniężne netto, razem (2611) (11375) (623) (2701)
Aktywa razem 275602 274474 64660 66183
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110571 89689 25942 21626
Zobowiązania długoterminowe 4192 3999 984 964
Zobowiązania krótkoterminowe 106379 85690 24958 20662
Kapitał własny jednostki dominującej 165031 184785 38719 44557
Kapitał zakładowy 22199 22199 5208 5353
Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,89) (0,28) (0,21) (0,07)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,89) (0,28) (0,21) (0,07)
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,43 8,32 1,74 2,01
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,43 8,32 1,74 2,01
Zastosowane kursy do przeliczeń EUR: kurs śerednioroczny ( 2014r ) 4,1893 PLN, ( 2013) 4,2110 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego ( 31.12.2014r) 4,2623 PLN; ( 31.12.2013r) 4,1472 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarząd TIM SA.pdf Pismo Prezesa Zarządu TIM SA
Roczne sprawozdania TIM S A za rok 2014 -20.03.2015r.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r
Sprawozdanie Zarządu TIM SA 2014 -20.03.2015r.pdf Sprawozdanie z działalności TIM SA w 2014r
Oświadczenie - jednostkowe sprawozdanie finansowe TIM SA..pdf Oświadczenie o rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
Oświadczenie - biegły - sprawozdanie jednostkowe.pdf Oświadczenie dotyczące biegłego rewidenta
Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA.pdf Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA.pdf Raport z badania jednostkowego badania sprawozdania finansowego TIM SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38ce9p

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt Sp. z o.o. s.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 41/27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2015-03-20 Artur Piekarczyk Członek Zarządu
2015-03-20 Maciej Posadzy Członek Zarządu
2015-03-20 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jolanta Wróbel Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d38ce9p

Podziel się opinią

Share
d38ce9p
d38ce9p