Trwa ładowanie...
d30lc8o
espi

TRAKCJA PRKiI S.A. - Porozumienie dotyczące umowy znaczącej (3/2015)

TRAKCJA PRKiI S.A. - Porozumienie dotyczące umowy znaczącej (3/2015)

Share
d30lc8o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie dotyczące umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2010, niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie jako Pełnomocnik Konsorcjum w składzie: 1. Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Partner: Jan Paruch, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Mściwojów, pod numerem: 478, Zenon Buca, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Jaworze, pod numerem: 4280, Sławomir Paruch, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Mściwojów, pod numerem: 512, prowadzący Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego ?INFRAKOL? s.c., ul. Rapackiego 14, 59-400 Jawor, NIP: 695-00-02-258 3. Partner: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. łącznie zwanym ? Wykonawcą? z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Porozumienia (?Porozumienie?)
modyfikującego umowę znaczącą nr 90/104/121/00/17000031/10/I/I z dnia 30 listopada 2010 roku na ?Modernizację linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze ? Katowice ? Kraków Przetarg nr 1 ? Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa ? Trzebinia (km 15,810 -29,110 linii nr 133) Jaworzno Szczakowa ? Sosnowiec Jęzor (km 0,000 ? 6,847 linii 134)? - ?Umowa?. Szczegółowe informacje na temat Umowy Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr: 37/2010 z dnia 30.11.2010 r. W Umowie termin wykonania robót wyznaczono na 40 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Na mocy podpisanego Porozumienia Strony zmodyfikowały termin realizacji robót oraz uzgodniły, iż roboty zostaną wykonane do dnia 30 czerwca 2015 r. Strony zmodyfikowały zakres realizacji robót w następujący sposób: a/ W zakresie robót budowlano ? montażowych Wykonawca wykona Odcinek nr 1 (km 1,150 do 6,847 linii nr 134), z wyjątkiem rozbiórki budynków nastawni i posterunku przejazdowego, w zakresie formalnie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Odcinka nr 1. b/ w części projektowej Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz złoży stosowne, prawem przewidziane wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 18 lutego 2015 r., a także opracuje stosowne projekty wykonawcze. Strony uzgodniły, że wartość robót w zmodyfikowanym zakresie wyniesie 55 860 846, 48 zł netto. Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30lc8o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRAKCJA PRKiI S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@grupatrakcja.com | | www.grupatrakcja.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Roman Przybył Prezes Zarządu
2015-01-05 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30lc8o

Podziel się opinią

Share
d30lc8o
d30lc8o