Trwa ładowanie...
d27935w
d27935w
espi

TRION - Spłata zadłużenia kredytowego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. (30/2011)

TRION - Spłata zadłużenia kredytowego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. (30/2011)
Share
d27935w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spłata zadłużenia kredytowego w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 26.05.2011 zawarł z GOSPODARCZYM BANKIEM WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu umowę objęcia 16.026.464 sztuk akcji serii T1 wyemitowanych przez TRION S.A., w cenie emisyjnej 0,50 złotych za każdą akcję. W związku z zawartą umową oraz uchwałą Zarządu Spółki TRION S.A. numer 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T1 z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.205.292,80 złotych, tj. z kwoty 34.003.948,80 złotych do kwoty 37.209.241,60 złotych. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 16.026.464 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, oznaczonych numerami od 1 do 16026464. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ustalił cenę emisyjną nowoutworzonych akcji serii T1 na 0,50 złotych za każdą akcję. Powyższa umowa zawarta
przez Zarząd Spółki kończy pełnym sukcesem proces spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez TRION S.A. kredytów bankowych, wynikających z umowy kredytowej nr BY/201/ORK/K/09 z dnia 24.08.2009 r. zawartej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz umowy kredytowej nr KR/09/10/RB-09-00260 z dnia 02.10.2009 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu, w łącznej kwocie 8.013.232,00 zł. Spłata zadłużenia z wyżej wymienionych umów kredytowych umożliwia Spółce uzyskanie równowagi finansowej, odzyskanie zdolności kredytowej oraz rozpoczęcie nowej działalności w obszarze budownictwa jedno- i wielorodzinnego z pełnym bezpieczeństwem biznesowym i prawnym. Objęcie akcji TRION S.A. przez dużą instytucję finansową, jaką jest GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. na poziomie prawie 10 % udziału w kapitale zakładowym oraz pozostawanie banku, w dalszej perspektywie w gronie akcjonariuszy Spółki, jest potwierdzeniem wiarygodności biznesowej i atrakcyjności inwestycyjnej Grupy
Kapitałowej TRION S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Jarosław Żołedowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27935w

Podziel się opinią

Share
d27935w
d27935w