Trwa ładowanie...
d1pvmky
d1pvmky
espi

TRITON - Oświadczenie DM IDM SA o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton (3/2...

TRITON - Oświadczenie DM IDM SA o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton (3/2014)
Share
d1pvmky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRITON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie DM IDM SA o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Triton | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 roku otrzymał od Domu Maklerskiego IDM S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. do wartości poniżej 5%. Treść otrzymanego zawiadomienia: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) dalej: Ustawa, Dom Maklerski IDMSA (dalej: DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2014 roku akcji spółki Triton Development S.A. zmniejszył się jego udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Triton Development S.A. poniżej 5%. Przed dokonaniem transakcji sprzedaży DM IDMSA posiadał 2 303 995 (słownie: dwa miliony trzysta trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk akcji spółki Triton Development S.A., dodatkowo w skład portfeli zarządzanych przez DM IDMSA w
ramach wykonywania usługi zarządzania portfelem, z których DM IDMSA jako zarządzający posiada prawo głosu wchodziło 23 631 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. Łącznie wynosiło to 2 327 626 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. co stanowiło 9,14% w kapitale zakładowym, z akcji tych przysługiwało 2 327 626 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) głosów co stanowiło 5,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A. Aktualnie DM IDMSA posiada 110 488 (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. dodatkowo w skład portfeli zarządzanych przez DM IDMSA w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelem, z których DM IDMSA jako zarządzający posiada prawo głosu wchodzi 23 631 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden)
sztuk akcji spółki Triton Development S.A. Łącznie wynosi to 134 119 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewiętnaście) sztuk akcji spółki Triton Development S.A. co stanowi 0,52% w kapitale zakładowym spółki, z akcji tych przysługuje 134 119 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto dziewiętnaście) głosów co stanowi 0,30% na Walnym Zgromadzeniu spółki Triton Development S.A. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki Triton Development S.A. oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITON Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 194
(ulica) (numer)
022 393 62 20 022 393 62 21
(telefon) (fax)
sekretariat@tritondevelopment.pl www.tritondevelopment.pl
(e-mail) (www)
5220000714 012658003
(NIP) (REGON)
d1pvmky

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2014-04-14 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pvmky

Podziel się opinią

Share
d1pvmky
d1pvmky