Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

TVN - Prognoza finansowa (107/2014)

TVN - Prognoza finansowa (107/2014)
Share
d10b8ga

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Prognoza finansowa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. (?Spółka?), po analizie prognoz makroekonomicznych dla Polski oraz wyników osiągniętych przez Grupę w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku, spodziewa się, że: Wzrost PKB w Polsce wyniesie rocznie ok. 3,0% do 3,5% w okresie od 2014 do 2016 roku. Zgodnie z powyższym, tempo wzrostu rynku reklamy telewizyjnej powinno pozostać w tym okresie stosunkowo stabilne osiągając jednocyfrowy wynik w przedziale od niskiego do średniego, podczas gdy oczekiwana stopa wzrostu rynku reklamy internetowej powinna w tym samym okresie kształtować się na wysokim jednocyfrowym poziomie, W świetle powyższych oczekiwań co do rozwoju gospodarczego, w połączeniu z oczekiwanym dalszym rozwojem przychodów z nieliniowej konsumpcji treści, roczne skonsolidowane przychody Grupy mogą osiągnąć dynamikę wzrostu na niskim jednocyfrowym poziomie za cały rok 2014, a w latach 2015-2016 tempo to może przyspieszyć do jednocyfrowego wyniku w przedziale średnim do wysokiego (5%-9%). Na podstawie takich założeń, wraz z
dalszymi pozytywnymi zmianami oczekiwań dotyczących dystrybucji zysków z jednostek stowarzyszonych, Zarząd prognozuje, że roczna skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie około 520 milionów zł w roku 2014, 590 milionów zł w roku 2015 oraz 630 milionów zł w roku 2016. Ponadto Zarząd dokonał następujących założeń dotyczących działalności inwestycyjnej i finansowej: Proporcjonalny skup akcji własnych o wartości w granicach od 225 do 250 milionów zł w 2015 roku, z dywidendą wypłaconą w 2016 roku na poziomie około 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2015; Skonsolidowane nakłady inwestycyjne na poziomie około 60 milionów zł w roku 2014, 70 milionów zł w roku 2015 i 60 milionów zł w 2016 roku, przy nadal niskim poziomie płaconych podatków dochodowych; Środki z operacyjnych przepływów pieniężnych pozostałe po pokryciu nakładów inwestycyjnych, podatków, odsetek oraz wypłaty dla akcjonariuszy w latach 2015 2016 roku zostaną przeznaczone głównie na redukcję zadłużenia; Nie oczekuje się znaczących transakcji
kapitałowych w okresie do końca 2016 roku; Nie przewiduje się pozyskiwania nowego finansowania, natomiast w przypadku możliwości refinansowania istniejących obligacji w wyniku korzystnych warunków rynkowych lub pozytywnych okoliczności wynikających z ewentualnej zmiany kontroli nad TVN takie refinansowanie mogłoby mieć miejsce; Kursy wymiany EUR/PLN zgodne z aktualnymi oczekiwaniami rynku finansowego. W perspektywie wykraczającej poza rok 2016 oraz przy założeniu dalszego wzrostu PKB w Polsce w przedziale od 3% do 4%, Zarząd spodziewa się osiągnąć złożoną stopę rocznego wzrostu przychodów na poziomie ok. 5% w latach 2017-2019. Należy jednak podkreślić, że wszelkie oceny PKB i przychodów zakładają brak poważnych zaburzeń makroekonomicznych (takich jak: kryzys zadłużenia w Europie, niestabilność geopolityczna w krajach sąsiednich, globalna niepewność gospodarcza). Spółka będzie monitorować swoje wyniki oraz możliwość realizacji prognozy w okresach kwartalnych poprzez analizę realizacji budżetu Spółki i Grupy
oraz analizę podstawowych wskazanych powyżej założeń oraz zewnętrznych czynników wpływających na prognozowane wyniki emitenta (m.in. wzrost rynku reklamy, wzrost PKB w Polsce, etc.). Po każdym kwartale lat objętych prognozą Spółka dokona oceny wyników i potencjalnie dokona korekty prognozy. Jeśli osiągnięte wyniki będą miały oczekiwany wpływ na odchylenie prognozy EBITDA w zakresie +/- 10% lub więcej, Spółka dokona korekty prognozy w formie raportu bieżącego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The management of TVN S.A. (“Company”), after reviewing the macroeconomic forecasts for Poland and the TVN Group results achieved in the first nine months of 2014, expects the following: GDP growth in Poland will amount to approximately 3.0% to 3.5% for the period from 2014 to 2016. Consistent with the above, TV advertising market growth should remain relatively stable in the low to mid-single digits for the same period, whilst the online advertising market is expected to post growth rates in the high-single digits for the same period. In light of the above expectations for economic development, combined with further anticipated non-linear revenue developments, full year consolidated revenue of the TVN Group is likely to grow by low-single digits for all of 2014, and accelerate mid- to high-single digits of between 5% to 9% in both 2015 and 2016. Based on such assumptions, together with continued positive developments in associate distribution expectations, the management forecasts full year consolidated
adjusted EBITDA of approximately PLN 520 million in 2014, PLN 590 million in 2015 and PLN 630 million in 2016. In addition, the management assumes the following in terms of investing and financing activities: Proportionate share buyback in the range of PLN 225 million to 250 million in 2015, with dividend paid in 2016 of approximately 50% of consolidated net profit in 2015; Consolidated capital expenditures of approximately PLN 60 million in 2014, PLN 70 million in 2015 and PLN 60 million in 2016, with continued low cash taxes payable; Operating cash flow in excess of the total of capital expenditures, taxes, interest payments and shareholder distributions in both 2015 and 2016 will be applied primarily against debt reduction; No material capital market transactions are expected to occur through the end of 2016; No material new financings are expected, although should an opportunity arise to refinance existing bond debt as a result of favourable market conditions, and/or positive circumstances arising from a
potential TVN change of control, then a refinancing could occur; EUR/PLN exchange rate development in line with the current financial market consensus. Looking beyond 2016, and under the assumption of continued GDP growth in Poland of between 3 and 4%, the management expects to achieve a compound annual growth rate of revenues of approximately 5% in years 2017-2019. It has to be emphasized that any assessment of GDP and revenues assumes no major macroeconomic disruption (e.g. sovereign debt crisis in Europe, geopolitical instability in neighbouring countries, global economic uncertainty). In addition, the Company will monitor its results and the possibility of achieving the forecasts on a quarterly basis by conducting an analysis of the performance of the budget of the Company and the Group and an analysis of the basic assumptions set out above and external factors impacting the issuer's forecast results (including growth of the advertising market, GDP growth in Poland, etc.). The assessment of the results
achieved and a potential adjustment to the forecast will be made after the end of each quarter of financial years covered by the forecast. If the results achieved are expected to impact the EBITDA forecast by +/- 10% or more, the Company will adjust the forecast by means of a current report | | |
| | | | |

d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-11-18 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga