Trwa ładowanie...
d3jfq7m

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2013

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3jfq7m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za 2013 rok 01.01.13-31.12.13 01.01.12-31.12.12 01.01.13-31.12.13 01.01.12-31.12.12
Przychody ze sprzedaży 6 747 6 303 1 602 1 510
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 253 1 566 298 375
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (2 857) (3 108) (678) (745)
Zysk (strata) brutto (5 850) (2 265) (1 389) (543)
Zysk (strata) netto (699) (3 490) (166) (836)
Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/EUR) (0,01) (0,07) (0,003) (0,02)
stan na 31.12.13 stan na 31.12.12 stan na 31.12.13 stan na 31.12.12
Kapitał własny 311 962 296 573 75 222 72 544
Zobowiązania długoterminowe 35 452 17 642 8 549 4 315
Zobowiązania krótkoterminowe 14 799 21 194 3 569 5 184
Aktywa trwałe 326 545 329 179 78 739 80 519
Aktywa obrotowe 35 668 6 230 8 601 1 524
Suma aktywów 362 213 335 409 87 340 82 043
Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 5,00 5,22 1,20 1,28
1. Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł za 2013 rok - 4.2110 PLN/EUR, zaś za 2012 rok - 4.1736 PLN/EUR.2. Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2013 roku - 4.1472 PLN/EUR, zaś na 31 grudnia 2012 roku - 4.0882 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA ZARZADU.pdf List Prezesa Zarządu
OSWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODNOSCI.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu
OSWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI.pdf Sprawozdanie z działalności Vantage Development S.A.
OPINIA I RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA DOTYCZACY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VANTAGE DEVELOPMENT SA.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Vantage Development S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.pdf Sprawozdanie finansowe Vantage Development S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfq7m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-457 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 44 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 78 600 00 | | +48 71 78 600 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Edward Laufer Prezes Zarządu
2014-03-21 Roman M. Meysner Członek Zarządu
2014-03-21 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anna Piątak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfq7m

Podziel się opinią

Share
d3jfq7m
d3jfq7m