Trwa ładowanie...
d1a3haa
d1a3haa
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (23/2013)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (23/2013)
Share
d1a3haa

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 września 2013 roku powziął informację, że w dniu 13 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg wieczystych ? postanowieniem z dnia 13 września 2013 roku, dokonał wpisu hipoteki umownej w kwocie 30 mln złotych, na nieruchomości oznaczonej KW nr WR1K/00296285/2, której użytkownikiem wieczystym jest spółka zależna od Emitenta ? spółka PRW sp. z o.o. Hipoteka umowna została ustanowiona na rzecz spółki GWW Woźny i wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako administratora hipoteki. Hipoteka umowna została ustanowiona w celu zabezpieczenia roszczeń uprawnionych z obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o
kolejnych numerach rozpoczynających się od 000001 do 200000, o łącznej wartości 20 mln złotych, emitowanych przez Emitenta, na podstawie uchwały nr 45/07/2013 zarządu Emitenta z dnia 22-07-2013 r. w drodze emisji prywatnej. Hipoteka umowna została ustanowiona na 150% wartości emitowanych obligacji serii D. Emitent nie przekazywał raportu bieżącego dotyczącego emisji obligacji serii D, gdyż wartość emisji nie uzasadniała przekazania takiego raportu. Jednocześnie Emitent informuje, że więcej informacji o emisji obligacji znajduje się w raporcie okresowym. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych obciążonych hipoteką umowną wynosi 30,6 mln złotych, Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a spółką GWW Woźny i wspólnicy spółka komandytowa nie istnieją żadne powiązania. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż hipoteka została ustanowiona na aktywach o znacznej wartości, a wartość ustanowionej hipoteki przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Św. Mikołaja 12
(ulica) (numer)
+48 71 79 83 577 +48 71 79 83 540
(telefon) (fax)
inwestor@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a3haa

Podziel się opinią

Share
d1a3haa
d1a3haa