Trwa ładowanie...
d1ta5eh

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej (14/2014)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej (14/2014)

Share
d1ta5eh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje bieżące i okresowe, Zarząd Vantage Development S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 13 lutego 2015 roku powziął informację, że jednostka zależna od Emitenta Spółka VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania IX spółka komandytowa, realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 9, w dniu 12 lutego 2015 roku, zawarła z firmą KARMAR S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o zaprojektowanie oraz roboty budowlane i generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej, której wartość wynosi 59.500.000,00 złotych netto (dalej: Umowa). Umowa została zawarta na czas wykonania przez KARMAR S.A. wszelkich zobowiązań z niej wynikających, nie później niż w terminie 74 tygodni od dnia wydania nakazu rozpoczęcia robót. Na podstawie Umowy KARMAR
S.A., jako wykonawca, został zobowiązany do całkowitego i kompletnego zaprojektowania (Etap I realizacji Umowy) oraz wykonania budynku mieszkalnego w inwestycji zlokalizowanej w Warszawie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu (Etap II realizacji Umowy podzielony na dwie Fazy). Istotnym warunkiem Umowy jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, polegające na uprawnieniu spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania IX spółka komandytowa do zatrzymania kwot zatrzymanych w wysokości do 5 % ceny Umowy. Inne istotne warunki zawartej Umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zastrzeżone na rzecz spółki VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania IX spółka komandytowa kary umowne w określonych sytuacjach mogą przekroczyć 10% ceny umowy, z zastrzeżeniem umownym, że łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 15% ceny Umowy. VD spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Mieszkania IX spółka komandytowa jest uprawniona do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Umowa zawiera warunek rozwiązujący, że w przypadku, gdy spółka VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania IX spółka komandytowa nie wyda, któregokolwiek z nakazów rozpoczęcia robót (oddzielnie rozpoczęcie Etapu I, Etapu II Fazy I, Etapu II Fazy II), Umowa wygasa w zakresie obejmującym właściwy nakaz rozpoczęcia robót, a spółce KARMAR S.A., w zawiązku z tym nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze. Emitent informuje, że wraz z podpisaniem Umowy wydał nakaz rozpoczęcie robót dla Etapu I, tym samym nie ziścił się warunek rozwiązujący w tym zakresie. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie przez nią wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-457 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 78 600 00 | | +48 71 78 600 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

Podziel się opinią

Share
d1ta5eh
d1ta5eh