Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq
espi

VIGO SYSTEM - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na G ... - EBI

VIGO SYSTEM - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (1/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki VIGO System S.A. (?Spółka?, ?Emitent?), doceniając rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Emitenta z jego otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonariuszami Emitenta, wykonując obowiązek nałożony §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW? z wyłączeniem: ? Dobra Praktyka II.1.9a realizowana przez zarządy spółek giełdowych ? ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.? Uzasadnienie: W ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom oraz analitykom dostęp do wszystkich istotnych
informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Zarząd Spółki dokłada najwyższej staranności, aby wyznaczać miejsce, daty oraz godziny posiedzeń walnych zgromadzeń Spółki w sposób jak najmniej uciążliwy dla Akcjonariuszy oraz umożliwiający udział w walnych zgromadzeniach Spółki jak największej ich liczby. ? Dobra Praktyka II.1.14 realizowana przez zarządy spółek giełdowych ? ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.? Uzasadnienie: ?Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego
podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, poza regulacjami ustawowymi, tj. ustawą o biegłych rewidentach.? ? Dobra Praktyka II.2 realizowana przez zarządy spółek giełdowych ? ?Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.? Uzasadnienie: W opinii Emitenta niestosowanie tej praktyki nie wpływa negatywnie na dostęp aktualnych akcjonariuszy jak i potencjalnych inwestorów do istotnych informacji dotyczących Emitenta. Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki oraz faktu, notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., powoduje, że udział, nawet potencjalny, akcjonariatu zagranicznego jest znikomy. w związku z tym Emitent zakłada, że większość jeśli nie wszyscy jego akcjonariusze będą biegle posługiwali się językiem polskim w związku z czym w ocenie Emitenta przedstawianie danych w języku polskim jest na tą chwilę wystarczające, niemniej jednak Emitent
rozważy prowadzenie strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie od połowy roku 2015. ? Dobra Praktyka III.8 stosowana przez członków rad nadzorczych ? ?w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik i do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (?).? Uzasadnienie: Kwestia powołania komitetów leży w gestii Rady Nadzorczej. Obecnie w Spółce nie jest powołany Komitet Audytu. z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza liczy 5 osób, będzie ona wykonywać zadania Komitetu Audytu po dopuszczeniu spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby Rada, wykonując zadania Komitetu Audytu, kierowała się również powyższymi regulacjami Komisji Europejskiej. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości, do określania polityki wynagrodzeń członków tych organów znajdą zastosowanie powyższe zalecenia Komisji Europejskiej, w tym także co do powołania w Radzie Nadzorczej Komitetu ds.
Wynagrodzeń; ? Dobra Praktyka IV.10 stosowana przez akcjonariuszy ? Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.? Uzasadnienie: Aktualnie Spółka nie przewiduje wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w powyższym zakresie, z uwagi na związane z tym koszty, jak również ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju transmisji. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów. Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3 | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq