Trwa ładowanie...
d4j888r

VIRTUAL VISION - Raport miesięczny za styczeń 2015 r. (5/2015) - EBI

VIRTUAL VISION - Raport miesięczny za styczeń 2015 r. (5/2015)

Share
d4j888r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za styczeń 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | EUROINESTMENT S.A. (?Emitent?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 r. zawierający: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym. I. W okresie sprawozdawczym miały miejsce istotne z punktu widzenia transakcji nabycia 100% akcji EURODENTAL S.A. zdarzenia. Jak Emitent informował we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, w dniu 31 października 2014 r. Emitent dokonał przydziału wyemitowanych obligacji serii B. Pięciu podmiotom przydzielono
łącznie 120 (słownie: sto dwadzieścia) sztuk obligacji na okaziciela serii B. ?Cena emisyjna obligacji serii B wynosiła 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za sztukę. W dniu 31 grudnia 2014 cztery podmioty, które objęty obligacje przedłożyły cesje łącznie 50-ciu objętych obligacji na rzecz RODERYK INVEST S.A. Ponieważ RODERYK INVEST Ltd w ramach sprzedaży akcji EURODENTAL S.A. i w ramach dopłaty do ceny akcji objął pierwotnie 70 obligacji, to po cesji ilość obligacji posiadanych przez RODERYK INVEST Ltd wynosi 120 sztuk o wartości 100.000 zł każda. Emitent zawarł też z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów, łącznie z umowami objęciu wszystkich obligacji serii B, o czym była mowa powyżej. Opłacenie obligacji serii B, w trybie wzajemnego potrącenia wierzytelności, miało zapewnić nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa EURODENTAL. W dniu 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z
o.o. Oddzielną umową Emitent nabył od EURODENTAL Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na które składa się laboratorium protetyczne, a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych. W dniu 30 grudnia ze względu na błędy leżące po stronie sprzedającego, Emitent odstąpił od transakcji kupna od EURODENTAL sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa laboratorium protetycznego wobec czego transakcja przeniesienia na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych nie doszła do skutku. Jednocześnie EUEDENTAL Sp. z o.o. przeniosła na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa laboratorium protetycznego. Analogicznie została skorygowana transakcja zakupu przez Emitenta od EW6L sp z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącego księgowości i administracji. Oddzielną umową Emitent nabył od EW6L Sp. z
o.o. zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, na które składają się usługi księgowe i administracyjne, a następnie Emitent przeniósł na rzecz EUROENTAL S.A. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące prace administracyjno- księgowe o wartości 0,9 mln złotych. W dniu 30 grudnia ze względu na błędy leżące po stronie sprzedającego Emitent odstąpił od transakcji kupna od EW6L sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa księgowości i administracji wobec czego transakcja przeniesienia na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego księgowość i administrację o wartości 0,9 mln złotych nie doszła do skutku. Jednocześnie EW6L Sp. z o.o. przeniosła na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa administracji i księgowości. Obecnie w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wartości niematerialne i prawne wynikające z podpisanych kontraktów i prawa z tytułu umów z zatrudnionym personelem. Od dnia 4 grudnia 2014 roku EURODENTAL
S.A. prowadził działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych. II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI: 2015-01-30 3/2015 Informacja o realizacji zaleceń Autoryzownago Doradcy 2015-01-30 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku 2015-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2014 r. III. Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. IV. Kalendarz Inwestora Brak. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j888r

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Kamil Kurzawski Upoważniony Operator EBI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r