Trwa ładowanie...
d1s4jmg

VOTUM S.A. - Korekta prognozy za rok 2014 (6/2015)

VOTUM S.A. - Korekta prognozy za rok 2014 (6/2015)

Share
d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy za rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) dokonuje korekty prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej VOTUM na rok 2014. Dotychczasowa prognoza skonsolidowanych wyników finansowych opublikowana przez spółkę VOTUM S.A. zakładała osiągnięcie następujących wyników w roku 2014: ? przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej VOTUM ? 68 941 tys. PLN, ? zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM przypisany podmiotowi dominującemu ? 6 002 tys. PLN, Po korekcie Spółka prognozuje osiągnięcie następujących wyników: ? przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. ? 73 093 tys. PLN (wzrost o 6,0%), ? zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM przypisany podmiotowi dominującemu ? 9 229 tys. PLN (wzrost o 53,8%). Podstawowe założenia do prognozowanych wyników oparte były na planach budżetowych wynikających ze wskaźników rynkowych, analizy działalności poszczególnych spółek Grupy oraz otoczenia prawnego, w jakim znajdowała się Spółka. Ich podstawę stanowiły także dane historyczne. Zgodnie z informacjami zawartymi w
raporcie bieżącym nr 37/2014 z dnia 29.09.2014 r. Zarząd VOTUM S.A. dokonywał oceny możliwości realizacji prognozy w okresach kwartalnych. W pierwszych trzech kwartałach roku prognozowany wynik został zrealizowany w 71% w pozycji przychodów ze sprzedaży oraz w 79% w zakresie zysku netto Grupy Kapitałowej VOTUM przypisanego podmiotowi dominującemu, co wskazywało na osiągnięcie w całym roku 2014 wyników zbliżonych do prognozowanych. Kolejna weryfikacja prognozy dokonana na etapie prac nad raportem okresowym za IV kwartał 2014 roku wskazała na znaczące przekroczenie prognozowanego wyniku na skutek zdarzeń zaistniałych w tym kwartale. Spółka w raportach okresowych publikowanych w 2014 roku prezentowała wzrost wolumenu spraw zarówno prowadzonych przez VOTUM S.A., jak i zwłaszcza skierowanych na drogę sądową przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., podkreślając, że przychody ze zwiększonej liczby spraw znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych okresach. Wydarzeniem nadzwyczajnym
którego Zarząd Spółki nie był w stanie przewidzieć publikując prognozę było znaczące zwiększenie dynamiki oraz skumulowanie wypłat świadczeń dla osób które utraciły najbliższych członków rodziny przed dniem 3.08.2008 roku. W tej grupie spraw następował w latach 2012-2014 największy wzrost wytaczanych procesów, których koszty zaliczane były do kosztów bieżących okresów. Na skutek pytania prawnego skierowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27.06.2014 roku potwierdził należność świadczeń na podstawie art. 448 k.c. dla osób, które utraciły bliskich przed dniem 3.08.2008 roku. Jednakże wydarzeniem, które wpłynęło na zmianę polityki ubezpieczyciela posiadającego największy pakiet zobowiązań z tego tytułu było dopiero opublikowanie uzasadnienia wspomnianego postanowienia w ostatnich dniach września 2014 roku. Stworzyło to warunki do podjęcia negocjacji zmierzających do sfinalizowania wypłat w znacznej ilości prowadzonych postępowań. W IV kwartale zmianie uległa polityka
największego płatnika co skutkowało ograniczeniem ilości składanych przez niego apelacji i w konsekwencji przyczyniło się do skumulowania i przyspieszenia wypłat odszkodowań. Zdarzenia te miały charakter bezprecedensowy, a trudności z ich przewidywaniem wynikały między innymi z braku odniesienia do podobnych zdarzeń historycznych. Zauważalny wzrost rentowności netto wynika w znacznej mierze z realizacji spraw dotyczących roszczeń sprzed 3.08.2008 roku na etapie sądowym i przedsądowym z tytułu których ponoszono nakłady w okresach ubiegłych. Prognozowane wyniki zostały sporządzone na podstawie danych szacunkowych i nie podlegały badaniu biegłego, mogą więc ulec zmianie. W przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w § 31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd
niezwłocznie przekaże informację w tym zakresie w stosownym trybie. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 25 i § 31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VOTUM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-012 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyścigowa | | 56i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 43 800 | | (71) 33 43 803 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@votum-sa.pl | | www.votum-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-25-49-057 | | 020136043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu
2015-02-03 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

Podziel się opinią

Share
d1s4jmg
d1s4jmg