Trwa ładowanie...
d389d2w

WARTA OFE półroczna struktura aktywów

...

Share
d389d2w

11.01. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2010)

d389d2w

Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentowy
wykupu 31/12/2010 r. udział w
aktywach
Funduszu
( %)

1 . Obligacje, bony i inne papiery 1 750 868 639,00 56,23
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane tym
podmiotom
DS1013 2013-10-24 89 084 160,00 2,86
DS1015 2015-10-24 114 138 260,00 3,67
DS1017 2017-10-25 154 617 712,48 4,97
DS1019 2019-10-25 107 921 000,00 3,47
DS1020 2020-10-25 80 931 900,00 2,60
IZ0816 2016-08-24 77 153 253,84 2,48
OK0112 2012-01-25 67 032 000,00 2,15
OK0711 2011-07-25 53 828 500,00 1,73
OK0712 2012-07-25 88 578 000,00 2,84
OK1012 2012-10-25 50 627 500,00 1,63
PP1013 2013-10-24 50 696 000,00 1,63
PS0412 2012-04-25 118 091 694,33 3,79
PS0413 2013-04-25 94 163 400,00 3,02
PS0414 2014-04-25 148 425 200,00 4,77
PS0415 2015-04-25 90 646 430,88 2,91
PS0511 2011-05-24 63 748 866,57 2,05
WS0922 2022-09-23 102 559 245,40 3,29
WZ0118 2018-01-25 80 283 841,34 2,58
2 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 39 230 305,79 1,26
wartościowe, w walucie polskiej
Bank Millennium S.A. 2011-01-03 39 000 000,00 1,25
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00
wartościowe, w walutach państw
będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawarła umowy o popieraniu i
wzajemnej ochronie inwestycji, z tym
że waluty te mogą być nabywane
wyłącznie w celu rozliczenia bieżących
zobowiązań funduszu
5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym 1 187 580 360,29 38,14
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
Asseco Poland S.A. 34 795 685,00 1,12
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 90 590 706,75 2,91
KGHM Polska Miedź S.A. 87 924 425,92 2,82
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 44 951 853,96 1,44
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 55 708 738,25 1,79
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 78 699 615,00 2,53
Powszechna Kasa Oszczędności Bank 103 050 205,20 3,31
Polski S.A.
Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A. 49 168 217,36 1,58
6 . Akcje spółek notowanych na rynku 1 750 000,00 0,06
pozagiełdowym lub zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędące
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
7 . Akcje narodowych funduszy 3 412 450,04 0,11
inwestycyjnych
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,00 0,00
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00 0,00
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte
10 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
6
Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentowy
wykupu 31/12/2010 r. udział w
aktywach
Funduszu
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje 0,00 0,00
i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa 0,00 0,00
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o 0,00 0,00
której mowa w pkt 6, obligacje
emitowane przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone
w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
14 . Inne niż zdematerializowane obligacje 0,00 0,00
i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone
w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem
15 . Obligacje i inne dłużne papiery 67 443 492,00 2,17
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 13 i
14
16 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
17 . Listy zastawne 20 045 000,00 0,64
18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy 0,00 0,00
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
19 . Obligacje emitowane przez Bank 25 666 000,00 0,82
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym
20 . Należności 83 317,95 0,00
21 . Środki pieniężne 17 521 747,02 0,56
Aktywa razem 3 113 601 312,09 100,00

kom

d389d2w

Podziel się opinią

Share
d389d2w
d389d2w