Trwa ładowanie...
d45a7jh

Wskaźnik C/I Banku Pekao wzrósł r/r do 45,6% w 2015 r.

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Pekao wzrósł do 45,6% w 2015 r. z 44,7% rok wcześniej. Bank osiągnął zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. 

Share
d45a7jh

"Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w 2015 r. wyniosły 7 058,6 mln zł i były niższe niż w 2014 r. o 287,1 mln zł tj. 3,9%, przy następujących trendach:

- wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2015 r. wyniósł 4 232,3 mln zł i był niższy o 300,5 mln zł, tj. 6,6% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2014 r. pod negatywnym wpływem niższych stóp procentowych, w szczególności maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek,

- wynik pozaodsetkowy grupy osiągnięty w 2015 r. wyniósł 2 826,3 mln zł i był wyższy o 13,4 mln zł, tj. 0,5%, w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2014 r., dzięki wyższym pozostałym przychodom i kosztom operacyjnym netto, wspartym odszkodowaniem z tytułu umowy ubezpieczenia" - czytamy w raporcie.

d45a7jh

Bank podał, że wynik z tytułu prowizji i opłat był niższy o 1,9% w porównaniu do 2014 r. głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek interchange.

Dzięki dalszej poprawie efektywności operacyjnej koszty z działalności operacyjnej osiągnięte w 2015 r. wyniosły 3 219,7 mln zł. Były one niższe o 66 mln zł, tj. 2% w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy w raporcie.

Opłaty na rzecz funduszy gwarancyjnych w 2015 r. wyniosły 274,4 mln zł i były wyższe o 134,6 mln zł tj. 96,3% niż w 2014 r. głównie ze względu na wyższe stawki opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wprowadzone w 2015 r.

"W 2015 r. wyniki Grupy zostały dodatkowo obciążone jednorazową nadzwyczajną wpłatą na rzecz BFG z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) w związku z jego bankructwem oraz kosztami rezerwy z tytułu obowiązkowej dla całego sektora składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, łącznie w wysokości 260,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

d45a7jh

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w 2015 r. wyniósł 517,5 mln zł i był niższy o 42,1 mln zł tj. 7,5% niż w 2014 r.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku w 2015 r. wyniósł 2 292,5 mln zł, po uwzględnieniu jednorazowej nadzwyczajnej wpłaty na rzecz BFG w wysokości 234 mln zł w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SBRiR w Wołominie) oraz jednorazowej składki w wysokości 26,5 mln zł na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

"Z wyłączeniem jednorazowych obciążeń opisanych powyżej wyniósłby 2 503,5 mln zł, i byłby niższy o 211,2 mln zł tj. 7,8% w porównaniu do 2014 r., przy znaczącym wzroście wolumenów kredytów i depozytów w kluczowych obszarach strategicznych, dalszej optymalizacji kosztów oraz niższych kosztach ryzyka, pozwalających na skompensowanie negatywnego wpływu ograniczeń regulacyjnych (obniżenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek, redukcji stawek interchange oraz wyższych kosztów BFG)"- podał bank.

Zwrot na kapitale (ROE) wyniósł 9,7% na koniec ub. roku wobec 11,5% rok wcześniej.

d45a7jh

Łączny współczynnik kapitałowy (wg Bazylea III) wyniósł 17,7% na koniec 2015 r. wobec 17,3% rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh