Trwa ładowanie...
dymh955

YAWAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

YAWAL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dymh955
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 250 950 204 859 59 903 48 649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 322 1 559 3 896 370
Zysk (strata) brutto 12 340 -2 884 2 946 -685
Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego 10 327 -1 964 2 465 -466
Przepływy pieniężne netto z działałności operacyjnej 28 657 18 269 6 841 4 338
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 804 -7 836 -1 863 -1 861
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 314 -15 720 -3 417 -3 733
Przepływy pieniężne netto razem 6 539 -5 287 1 561 -1 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,99 -0,38 0,47 -0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,07 -0,39 0,50 -,09
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy 139 877 125 199 32 817 30 189
Zobowiązania długoterminowe 29 363 42 668 6 889 10 288
Zobowiązania krótkoterminowe 97 405 74 004 22 853 17 844
Kapitał własny 161 490 143 286 37 888 34 550
Kapitał zakładowy 5 817 5 817 1 365 1 403
Liczba akcji 5 193 750 5 193 750 5 193 750 5 193 750
Rozwodniona liczba akcji 4 978 750 4 978 750 4 978 750 4 978 750
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 31,09 27,59 7,29 6,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 32,44 28,78 7,61 6,94
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf
2015.03.23_Sprawozdanie z działalności GK Yawal.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Yawal za 2014 rok.pdf
Oświadczenie dot Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2014.pdf
Raport Yawal konsolid 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Lubliniecka | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bartosz Marczuk Prezes Zarządu
2015-03-23 Justyna Ryczko Członek Zarządu
2015-03-23 Piotr Dziadek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Maria Kaczmarek Biuro Rachunkowe MARKON

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955