Trwa ładowanie...
d326ajm

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 2 680 111 2 763 840 639 752 656 338
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 147 430 358 547 35 192 85 145
Zysk/Strata brutto 97 985 299 755 23 389 71 184
Zysk/Strata netto za okres obrotowy 78 484 231 506 18 734 54 976
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 81 977 216 946 19 568 51 519
Całkowite dochody 71 749 240 739 17 127 57 169
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 413 672 658 116 98 745 156 285
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -549 785 -260 480 -131 236 -61 857
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 60 064 -279 258 14 337 -66 316
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -76 049 118 378 -18 153 28 112
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,61 4,27 0,38 1,01
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 6 867 688 6 470 936 1 611 263 1 560 314
Aktywa trwałe 5 685 991 5 338 706 1 334 019 1 287 304
Aktywa obrotowe 1 181 697 1 132 230 277 244 273 011
Kapitał własny ogółem 3 819 717 3 782 616 896 163 912 089
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 848 24 510
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 3 819 717 3 782 616 896 163 912 089
Zobowiązania razem 3 047 971 2 688 320 715 100 648 225
Zobowiązania długoterminowe 1 841 869 1 616 077 432 130 389 679
Zobowiązania krótkoterminowe 1 206 102 1 072 243 282 970 258 546
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 75,16 74,43 17,63 17,95
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
Dane w powyższych tabelach zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów: dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., co daje 4,1893 EUR/PLN oraz od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., co daje 4,2110 EUR/PLN. dane dotyczące poszczególnych pozycji bilansu zgodnie ze średnim kursem EUR/PLN określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2014 r., tj. 4,2623 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. 4,1472 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ZEPAK2014-RList_Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
ZEPAK2014-ROpiniaNiezaleznegoBieglegoRewidentaGrupa.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
ZEPAK2014-RRaportZBadaniaSprawozdaniaFinansowego_Grupa.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ZEPAK2014-RSkonsolidowaneSprawozdanieFinansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
ZEPAK2014-RSprawozdanieZarzaduZDzialalnosciWrazZOswiadczeniamiZarzaduGrupa_.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawierające oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | Energetyka (ene) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-510 | | Konin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierska | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 63 247 30 00 | | +48 63 247 30 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6650001645 | | 310186795 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2015-03-20 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Jarosz Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Sławomir Sykucki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Andrzej Krzemiński Główny Księgowy Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm