Trwa ładowanie...
d2gsihe

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Raport roczny R 2013

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2gsihe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 203 425 214 494 49 051 51 720
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 520 93 072 18 451 22 442
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 097 25 973 4 605 6 263
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 423 67 099 13 846 16 179
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 126 905 121 422 30 600 29 278
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 550 2 550 615 615
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 748 250 12 748 250 12 748 250 12 748 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,43 0,49 0,10 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,49 0,10 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,95 9,52 2,40 2,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,95 9,52 2,40 2,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 193 345 215 872 45 914 51 264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 314 10 260 1 974 2 436
Zysk (strata) brutto 6 742 7 333 1 601 1 741
Zysk (strata) netto 5 483 6 214 1 302 1 476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 583 2 851 2 751 677
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 059 -2 057 -726 -488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 672 -93 -2 059 -22
Przepływy pieniężne netto, razem -148 701 -35 166
Wybrane dane sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 31.12.2013 r. tabela 251/A/NBP/2013. Natomiast wybrane dane finansowe sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienięznych wg kursu będącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni kolejnych 12 miesięcy roku 2013.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do raportu 2013.pdf List Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów SA
Oświadczenie - rzetelność.pdf Oświadczenie Zarządu ZPC Otmuchów SA w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych za 2013 rok
Oświadczenie - wybór biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu ZPC Otmuchów SA w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2013
Opinia i raport Biegłego Rewidenta ZPC.pdf Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego ZPC Otmuchów SA
SprawozdanieZarzaduRZPCOtmuchow_2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ZPC Otmuchów SA
ZPCjednostkowe2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPC Otmuchów SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.pl | | www.grupaotmuchow.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Biegly.pl Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZĄDU Mariusz Popek
2014-03-21 MICHAŁ JASZCZYK WICEPREZES ZARZĄDU Michał Jaszczyk
2014-03-21 JAROSŁAW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kapitanowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 MARTA ROKICKA GŁÓWNY KSIĘGOWY Marta Rokicka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

Podziel się opinią

Share
d2gsihe
d2gsihe