Trwa ładowanie...
d7ves8j

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 264 241 287 480 63 716 69 319
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 991 149 655 30 862 36 086
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 729 44 033 7 651 10 618
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 262 105 622 23 211 25 468
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 250 137 825 32 853 33 233
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 127 590 125 703 30 765 30 310
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 748 250 12 748 250 12 748 250 12 748 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,52 0,03 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,52 0,03 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,01 9,86 2,41 2,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,01 9,86 2,41 2,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 280 121 315 377 66 521 74 894
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 932 13 583 1 409 3 226
Zysk (strata) brutto 2 514 8 701 597 2 066
Zysk (strata) netto 1 758 6 659 417 1 581
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 628 11 571 3 949 2 748
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 976 -4 606 -944 -1 094
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 868 -3 952 -2 818 -938
Przepływy pieniężne netto, razem 784 3 013 186 716
Wybrane dane sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP w dniu 31.12.2013 r. tabela 251/A/NBP/2013. Natomiast wybrane dane finansowe sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienięznych wg kursu będącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z ostatnich dni kolejnych 12 miesięcy roku 2013.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do raportu 2013.pdf Liest Prezesa Zarządu ZPC Otmuchów SA do Akcjonariuszy oraz Inwestorów
Oświadczenie - rzetelność.pdf Oświadczenie Zarządu ZPC Otmuchów SA w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych za 2013 rok
Oświadczenie - wybór biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu ZPC Otmuchów SA w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok
Opinia i raport Biegłego Rewidenta GK.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SprawozdanieZarzaduRSGKZPCOtmuchow2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów
GK ZPCskonsolidowany2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KApitałowej Otmuchów

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.pl | | www.grupaotmuchow.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 MARIUSZ POPEK PREZES ZARZĄDU Mariusz Popek
2014-03-21 MICHAŁ JASZCZYK WICEPREZES ZARZĄDU Michał Jaszczyk
2014-03-21 JAROSŁAW KAPITANOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kapitanowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 MARTA ROKICKA GŁÓWNY KSIĘGOWY Marta Rokicka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j