Trwa ładowanie...
d1mbx25

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu umowy na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykona...

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu umowy na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu (25/2010)

Share
d1mbx25

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") podaje do publicznej informacji, iż w dniu 18.11.2010 r. działając w imieniu Konsorcjum w składzie:1. ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - Lider Konsorcjum2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Partner Konsorcjum,3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Partner Konsorcjum,(łącznie zwanych: "Zobowiązanym"),zawarł umowę na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad ("Gwarancja") z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Gwarant").Beneficjentem Gwarancji jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.Gwarancja, zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy na: "Budowę linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru", o zawarciu której Emitent informował w raporcie
bieżącym nr 23 / 2010 z dnia 18.11.2010.Na podstawie Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości 15.000.000,00 PLN w tym:1) kwoty do wysokości 15.000.000,00 PLN?suma gwarancyjna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne;2) kwoty do wysokości 4.500.000,00 PLN?suma gwarancyjna z tytułu rękojmi za wady fizyczne.Gwarancja obowiązuje:a) do dnia 17 grudnia 2012 z tytułu określonego w pkt 1)b) od dnia 18 grudnia 2012 roku do dnia 02 stycznia 2018 z tytułu określonego w pkt 2)Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mbx25

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-443 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugowicka | | 6A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | +48 12 269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mbx25

Podziel się opinią

Share
d1mbx25
d1mbx25