Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (3/2013)

ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (3/2013)
Share
dm1ulkm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę ("Umowa") z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Zamawiający"). Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadań: 1) Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3-go Maja, CWK w Sosnowcu wraz z peronami, 2) Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego" (zadanie nr 28), 3) "Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli Zagórze" (zadanie nr 29), związanych z realizacją przez Zamawiającego Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" "Projekt". Wartość brutto Umowy: 32 341 011,31 PLN Wartość netto Umowy: 26 293 505,13 PLN Termin realizacji zadania: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy Jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości finansowania Projektu
przez Unię Europejską oraz Banki może odstąpić od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie. Okres udzielonej gwarancji przez Spółkę wynosi 96 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Spółce kar umownych w następujących przypadkach: a) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości Umowy brutto, b) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wartości Umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie określonego terminu wykonania, c) za opóźnienie w wykonaniu danego zadania w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie, w wysokości 0,3% wartości Umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu określonego w harmonogramie, d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi danego zadania - w wysokości
0,3 % wartości Umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów obowiązujących w niniejszym zakresie. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZUE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierza Czapińskiego 3
(ulica) (numer)
+48 12 266-39-39 + 48 12269-35-89
(telefon) (fax)
zue@zue.krakow.pl www.grupazue.pl
(e-mail) (www)
6792740329 356578200
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Wiesław Nowak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm