Trwa ładowanie...
d43xdm0

ZUE S.A. - Raport roczny R 2013

ZUE S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d43xdm0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 402 796 328 247 95 653 78 648
Zysk brutto ze sprzedaży 23 751 8 516 5 640 2 040
Zysk z działalności operacyjnej 8 254 -2 152 1 960 -516
Zysk brutto 9 433 -2 436 1 815 -339
Zysk netto 7 642 -2 304 1 813 -307
Średnia ważona liczba akcji w (w sztukach) 22 033 866 22 000 000 22 033 866 22 000 000
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 030 -19 464 2 857 -4 663
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -8 872 970 -2 170 233
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 272 9 000 -5 289 2 156
Przepływy netto razem -19 114 -9 494 -4 539 -2 274
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 49 645 10 232 11 971 2 503
Aktywa razem 390 169 342 563 94 080 83 793
Zobowiązania długoterminowe 45 810 42 232 11 046 10 330
Zobowiązania krótkoterminowe 151 924 129 940 36 633 31 784
Zobowiązania ogółem 197 734 172 172 47 679 42 114
Kapitał własny ogółem 192 435 171 412 46 401 41 929
Kapitał podstawowy 5 758 5 500 1 388 1 345
Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne ich ekwiwalenty, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2013 roku wynoszącym 4,1472 (dane za 2013 rok) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2012 roku wynoszącym 4,0882 (dane za 2012 rok). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,2110 (dane za 2013 rok) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,1736 (dane za 2012 rok).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu ZUE S.A..pdf List Prezesa Zarządu ZUE S.A.
Wybrane dane finansowe ZUE S.A. za 2013 rok.pdf Wybrane dane finansowe ZUE S.A. za 2013 rok
Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy 2013.pdf Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy 2013
Sprawozdanie z działalności ZUE S.A. w 2013 roku.pdf Sprawozdanie z działalności ZUE S.A. za rok 2013
Opinia i raport audytora - ZUE 2013rok.pdf Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z ? 82 ust. 1 pkt 3 Rozporz?dzenia Ministra Finans?w z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z p??n. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitent?w papier?w warto?ciowych prowadz?cych dzia?alno?? wytw?rcz?, budowlan?, handlow? lub us?ugow? | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2014-03-21 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Maciej Nowak Członek Zarządu
2014-03-21 Anna Mroczek Członek Zarządu
2014-03-21 Arkadiusz Wierciński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Bosak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0