Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

ŻYWIEC - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu. (12/2014)

ŻYWIEC - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu. (12/2014)
Share
d2um0pr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art.506 Ksh Zarząd Grupy Żywiec S.A. publikuje treść drugiego zawiadomienia akcjonariuszy o połączeniu Grupy Żywiec S.A. z Brandhouse Żywiec i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. "24 lutego 2014 r. Od: Grupa Żywiec spółka akcyjna ul. Browarna 88 34-300 Żywiec nr KRS: 0000018602 Do: akcjonariuszy Grupa Żywiec spółka akcyjna DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O PLANOWANYM POŁĄCZENIU Zarząd Grupa Żywiec spółka akcyjna z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018602 ("Grupa Żywiec"), niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Grupy Żywiec o zamiarze połączenia następujących spółek: ? Grupa Żywiec, jako spółki przejmującej; ? Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000488819 ("Brandhouse"), jako spółki przejmowanej. Połączenie nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Brandhouse na spółkę przejmującą, tj. Grupę Żywiec (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 stycznia 2014 r. nr 2 (4381). Zarząd Grupy Żywiec postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec w celu podjęcia uchwały o połączeniu Grupy Żywiec z Brandhouse na dzień 7 marca 2014 r. (o godz. 11.00) w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec na dzień 7 marca 2014 r. nastąpiło poprzez opublikowanie w dniu 7 lutego 2014 r. na stronie internetowej Grupy Żywiec ogłoszenia o
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wydanie w dniu 7 lutego 2014 r. raportu bieżącego nr 10/2014. W terminie od dnia 6 lutego 2014 r., tj. dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu, do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze Grupy Żywiec mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z planowanym połączeniem, wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz sprawozdaniem Zarządów łączących się spółek o majątku Brandhouse wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta na temat wartości godziwej majątku Brandhouse, znajdującymi się w siedzibie biura Zarządu Grupy Żywiec w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 13 (02-673 Warszawa). Zarząd Grupy Żywiec S.A. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Marek Włoch Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr