Trwa ładowanie...
d3uj54m

ALCHEMIA - Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną na aktywach o znacznej wartości. (5/2011)

ALCHEMIA - Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną na aktywach o znacznej wartości. (5/2011)

Share
d3uj54m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną na aktywach o znacznej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w dniu 27 stycznia 2011 r. uzyskał informację, iż Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwana: ,,HBN") (spółka w 100% zależna od Emitenta) otrzymała w dniu 27 stycznia 2011 r. zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 24 stycznia 2011 r. o wpisie hipoteki umownej kaucyjnej na nieruchomości HBN dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00012137/1. Hipoteka została ustanowiona przez HBN na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "PEKAO S.A.").Hipoteka została ustanowiona do najwyższej sumy w kwocie 16.500.000,00 PLN.Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia wierzytelności PEKAO S.A. z tytułu udzielonej gwarancji zabezpieczającej zapłatę Nr DDF/5597/2011 za nabyte towary na podstawie zlecenia i umowy Nr 2011/DDF o udzielenie gwarancji z dnia
11 stycznia 2011r. Wartość zobowiązania hipotecznego wynosi 15.000.000,00 PLN, a ponadto obejmuje kwotę prowizji, opłat oraz ewentualnych odsetek. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, w księgach rachunkowych HBN wynosi 48.621.072,21 PLN według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.Zarówno pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz PEKAO S.A. jak również pomiędzy HBN, osobami zarządzającymi HBN, osobami nadzorującymi HBN oraz PEKAO S.A. nie występują żadne powiązania w rozumieniu właściwych przepisów.Wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uj54m

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uj54m

Podziel się opinią

Share
d3uj54m
d3uj54m