Trwa ładowanie...
duayvo2
espi

ALMA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ALMA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
duayvo2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 621 983 1 505 526 385 180 360 726
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 22 553 32 172 5 356 7 708
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 13 662 15 595 3 244 3 737
Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 554 14 655 2 506 3 511
Zysk / strata netto z działalności zaniechanej 0 -4 556 0 -1 092
Zysk / strata netto 10 554 10 099 2 506 2 420
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA 5 735 9 536 1 362 2 285
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA 5 735 4 980 1 362 1 193
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA 15 299 8 286 3 633 1 985
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 812 -465 12 304 -111
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 656 5 993 -6 568 1 436
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 176 -45 913 -1 467 -11 001
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym 17 980 -40 385 4 270 -9 676
Aktywa razem 800 185 755 610 192 946 184 827
Zobowiązania długoterminowe 160 576 125 118 38 719 30 605
Zobowiązania krótkoterminowe 332 243 333 958 80 113 81 688
Kapitał własny 307 366 296 534 74 114 72 534
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej ALMA MARKET SA 272 943 261 647 65 814 64 001
Kapitał zakładowy 5 561 5 561 1 341 1 360
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 5 560 990 5 560 990 5 560 990 5 560 990
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) 1,90 2,64 0,45 0,63
Zysk w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) 1,03 0,90 0,24 0,41
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 55,27 53,32 13,33 13,04
Wartość księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) 49,08 47,05 11,83 11,51
Pozycje od I do XIII i od XXI do XXII (ze skonsolidowanego sprawozdania z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanych przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN, a za 12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN. Pozycje od XIV do XIX i od XXIII do XXIV (ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2013 roku, który wyniósł: 1 EUR=4,1472 PLN i na 31.12.2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN.Zysk na działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia wazona liczba akcji w danym okresie.Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji zwykłych w danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółkiskonsolidowane31-12-2013.pdf 1. Pismo Prezesa Zarządu
Alma Market SA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31-12-2013.pdf 2. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALMA MARKET SA za 2013 rok.pdf 3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego rocznego skons. spraw. finans. i spraw. z dz. grupy kapitałowe_2013.pdf 4. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące sporządzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów_2013.pdf 5. Oświadczenie Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
Alma Market Opinia i raport biegłego rewidenta skonsolidowane 31-12-3013.pdf 6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

duayvo2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | ALMA MARKET SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALMA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-964 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Pilotów | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 012 627-63-20 | | 012 627-61-65 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@almamarket.pl | | www.almamarket.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6760016731 | | 350511695 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Biegłych Rewidentów "KONTO" Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jerzy Mazgaj Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny
2014-03-20 Mariusz Wojdon Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający
2014-03-20 Małgorzata Moska Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Handlowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Łukasz Magiera Dyrektor Finansowy
2014-03-20 Marzanna Kapuścińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

duayvo2

Podziel się opinią

Share
duayvo2
duayvo2