Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013

ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
Share
d2bif8a
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody ze sprzedaży 9 570 47 957 2 273 11 491
Koszt własny sprzedaży 4 692 40 928 1 114 9 806
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 879 7 029 1 158 1 684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 863 -250 577 917 -60 039
Zysk (strata) brutto -22 690 -380 697 -5 388 -91 215
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -22 690 -381 852 -5 388 -91 492
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto za okres -22 690 -381 852 -5 388 -91 492
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,89 -65,43 -0,92 -15,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -3,89 -65,43 -0,92 -15,68
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 442 -14 371 -342 -3 443
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 45 -39 415 11 -9 444
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 212 49 476 50 11 854
Przepływy środków pieniężnych netto, razem -1 185 -4 310 -281 -1 033
. 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Aktywa trwałe 37 250 48 001 8 982 11 741
Aktywa obrotowe 97 051 77 451 23 402 18 945
Aktywa razem 134 301 125 452 32 384 30 686
Kapitał własny -132 958 -110 268 -32 060 -26 972
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 267 259 235 720 64 443 57 659
Pasywa razem 134 301 125 452 32 384 30 686
Liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -22,78 -18,89 -5,49 -4,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -22,78 -18,89 -5,49 -4,62
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AltercoQsRIV_2013.pdf Alterco SA - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku, zakończony 31.12.2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania:
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)
d2bif8a

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-03 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a