Trwa ładowanie...
dji47gm
espi
16-11-2010 17:41

BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...

BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank (69/2010)

dji47gm
dji47gm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 15 listopada 2010 r. Bank nabył 3.790 obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Banku Serii A, B, C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników grupy kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, kluczowych dla realizacji strategii Banku, ustanowionego uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z
dnia 25.07.2003 r. ("Program Motywacyjny"), od osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym, zgodnie z pkt. 2.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii D, ustalonych uchwałą Zarządu Banku Nr 40/III/05 z dnia 30.03.2005 r., na ich wniosek o przedterminowy wykup, w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii G Banku wynikającego z Obligacji, w celu ich umorzenia.Cena nabycia jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 0,01 zł za jedną Obligację.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt. 6 w zw. z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 69/2010: Purchase of Bonds withpriority right to take up shares issued by the BankTheManagement Bard of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”)informs, that on 15th of November, 2010 Bank acquired 3.790 Series Dregistered Bonds with priority right to take up Bank’s Ordinary BearerShares G Series (“Bonds”), issued by the Bank on the basis of“Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Bank PolskaKasa Opieki Spółka Akcyjna dated 25th of July, 2003 concerning issuanceof Series A, B, C and D registered Bonds with priority right to take upBank’s shares, exclusion of pre-emptive right Bank’s shares Series F andG and exclusion of pre-emptive right of registered bonds Series A, B, Cand D with priority right to take up Bank’s shares”, as a part ofexecution of Motivation Program for the members of management bodies,managers and employees of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna capitalgroup, key for implementation of Bank’s strategy, created by theResolution No. 5
of Extraordinary General Meeting of Bank Polska KasaOpieki Spółka Akcyjna dated 25th of July, 2003 (“Motivation Program”)from persons participating in Motivation Program, in accordance with p.2.8.1. of Conditions of Issue Series D Bonds, adopted by Resolution ofthe Management Board of the Bank No 40/III/05 dated 30th of March 2005,on their request for repurchase, in accordance with priority right totake up Bank’s Series G Shares resulting from Bonds for redemption.Purchaseprice is equal to nominal value of Bonds and amounted to 0,01 zloty foreach Bond.Legal basis:Section 5 subsection 1 clause 6 inconnection with section 12 of the Finance Minister’s Ordinance of the19th of February 2009 regarding current and periodic reports publishedby the issuers of securities and the rules of equal treatment of theinformation required by the laws of non-member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dji47gm

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku
2010-11-16 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2010-11-16 Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dji47gm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dji47gm