Trwa ładowanie...
d1vq4kl

BGŻ SA - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)

BGŻ SA - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)

Share
d1vq4kl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta Raport bieżący 11/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank") informuje, iż 28 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Banku na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 lit. g) Statutu Banku dokonała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów upoważnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3546 (zwanej dalej "Spółką"), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którą ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądów i badań sprawozdań finansowych Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, w tym Biura Maklerskiego BGŻ S.A. za lata 2013 - 2015. Spółka będzie odpowiedzialna za: 1) badanie rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz rocznych sprawozdań skonsolidowanych Grupy Banku BGŻ S.A.; 2) przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy
Banku BGŻ S.A. przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Umowa ma zostać zawarta na okres 3 lat. KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. nie pełniła wcześniej funkcji biegłego rewidenta dla Banku BGŻ S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Selection of the Bank’s auditor Current report 11/2013 dated January 28, 2013 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. with its register seat in Warsaw (“Bank”), hereby informs that on January 28, 2013 the Bank’s Supervisory Board on the basis of § 20 section 1 point 1 letter g) of Articles of Asscociation in according with legal provisions in force and professional standards, has seleceted KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. with its register seat in Warsaw Chłodna Street 51 registered under number 3546 with the National Chamber of Statutory Auditors on the list of auditing entities eligible to carryout audit of financial statements, with whom will be concluded an agreement on review and audit the financial statements of BGŻ S.A. including BGŻ S.A. Brokerage House for the years 2013 - 2015. The company will be responsible for: 1) audit of the annual financial statements of Bank BGŻ S.A. and the annual consolidated statement of the BGŻ Group. 2) review of the half year standalone and
consolidated statements of the Bank and BGŻ Group based on the International Financial Reporting Standards. The agreement will be concluded for 3 years. KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. did not act as the auditor to the Bank in the past. Legal basis: § 5 section 1 point 19 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |

d1vq4kl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Gerardus Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Łukasz Urbaniak Dyrektor Zarządzający ds. Controllingu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl