Trwa ładowanie...
d42tjau
d42tjau
espi

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (4/2012)
Share
d42tjau

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | |
| | waluta | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | W dniu 31 stycznia 2012r został podpisany aneks do Umowy, na podstawie którego został przesunięty ostateczny termin spłaty kredytu z dnia 31 stycznia 2012 r na dzień 30 kwietnia 2012 r. O zawarciu Umowy Kredytu Fundusz informował raportem bieżącym nr 62/2008 z dnia 24 grudnia 2008 r. | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 S.K.A. | WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG | |
| | siedziba podmiotu | | Warszawa | Mainz | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-01-31 | | | |
| | przedmiot umowy | Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Bank udostępni Kredytobiorcy Kredyt w odpowiednim Okresie Dostępności w łącznej kwocie nieprzekraczającej najniższej z następujących wartości: (a) Kwoty Kredytu wynoszącej 30.000.000 EUR; (b) 65% Wartości Rynkowej Nieruchomości; lub (c) Kwoty Kredytu, której wypłata spowodowałaby obniżenie Wskaźnika POO do poziomu poniżej 1,35. gdzie: 'Nieruchomość' oznacza nieruchomość położoną w Warszawie, obszar geodezyjny 6-04-05 i obejmującą działki gruntu o numerach 10, 11 oraz 12/1, wpisaną do księgi wieczystej KW No. WA4M/00139158/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w odniesieniu do której Kredytobiorca jest użytkownikiem wieczystym, obejmującą Budynek oraz inne budowle i urządzenia posadowione na powyższym gruncie i stanowiące własność Kredytobiorcy. "Wskaźnik POO" oznacza wskaźnik pokrycia obsługi odsetek obliczony na koszt Kredytobiorcy dla Okresu
Obliczeniowego (i) przez Kredytobiorcę (i zaakceptowany przez Bank) w ostatnim dniu każdego kwartału kalendarzowego aż do Data Ostatecznej Spłaty; lub (ii) przez Bank w dowolnym momencie w razie podejrzenia wystąpienia Przypadku Naruszenia lub w przypadku jego wystąpienia, wyrażony jako ułamek zwykły, w którym: (a) licznikiem jest kwota Dochodu Operacyjnego Netto możliwa do uzyskania w Okresie Obliczeniowym; oraz (b) mianownikiem jest suma odsetek należnych Bankowi ze strony Kredytobiorcy zgodnie z niniejszą Umową w odniesieniu do Kredytu w Okresie Obliczeniowym. W Umowie Kredytowej ustanowiono trzy warunki przedłużenia daty zapadalności kredytu: - zawarcie przed pierwotną datą ostatecznej spłaty kredytu na okres do przedłużonej daty ostatecznej spłaty kredytu umowy mającej na celu złagodzenie ryzyka związanego ze zmianą stóp procentowych dotyczącego przynajmniej 75% Kwoty Kredytu, - żadne z zobowiązań finansowych określonych w Umowie Kredytowej nie zostało naruszone, - nie występuje i nie trwa żaden
Przypadek Naruszenia lub zdarzenie, które stanie się Przypadkiem naruszenia | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Kredyt zostanie udostępniony w okresie rozpoczynającym się w dacie niniejszej Umowy i kończącym się w najwcześniejszej z poniższych dat: (a) dniu przypadającym 3 (trzy) miesiące od daty niniejszej Umowy; lub (b) we wcześniejszej dacie, w której niewykorzystany Kredyt został anulowany w pełnej wysokości, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Okres Dostępności wygasa z dniem 30 stycznia 2009 roku, chyba że Kredytobiorca wykaże Bankowi, że wierzyciele z tytułu Istniejącej Umowy Kredytu wyrazili pisemną zgodę na utrzymanie po dniu 30 stycznia 2009 roku zabezpieczeń Banku ustanowionych na podstawie Dokumentów Zabezpieczenia oraz na wykonywanie po dniu 30 stycznia 2009 roku postanowień Umowy Kredytu oraz pozostałych Dokumentów Finansowych, na warunkach satysfakcjonujących dla Banku. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Przeznaczenie kredytu: Kredyt zostanie wykorzystany w następujący sposób (w podanej niżej kolejności): (a) po pierwsze, na pełną spłatę Istniejącego Kredytu; (b) po drugie, na pokrycie opłat i kosztów należnych od Kredytobiorcy na podstawie niniejszej Umowy; oraz (c) po trzecie, na ogólne cele związane z prowadzeniem działalności przez Kredytobiorcę (w tym na spłatę trzech Pożyczek Podporządkowanych udostępnionych Kredytobiorcy przez REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A., REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A. oraz REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A. na podstawie umów pożyczek z dnia 28 listopada 2008 roku). | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | TRUE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | Kara umowna w postaci odsetek od opóźnionej spłaty kredytu naliczana jest zgodnie z zapisami Umowy. | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | TRUE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | TRUE | | | |
| | - określenie warunku | (a) Zobowiązania Banku wynikające z Dokumentów Finansowych wobec Kredytobiorcy podlegają wykonaniu pod warunkiem, że Bank zawiadomi Kredytobiorcę o otrzymaniu wszelkich dokumentów i potwierdzeń (w formie i treści satysfakcjonującej Bank) wymienionych w Załączniku 1 do niniejszej Umowy (chyba że Bank odstąpi od wymogu dostarczenia danego dokumentu określonego w Załączniku 1). Bank musi przekazać Kredytobiorcy powyższe zawiadomienie niezwłocznie po zadowalającym spełnieniu tego warunku. (b) O ile Bank nie ustali inaczej, Kredytobiorca nie może złożyć Wniosku o Wypłatę, jeżeli Bank nie przekazał zawiadomienia określonego w punkcie (a) powyżej. | | | |
| | - charakter warunku | Zawieszający | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | TRUE | | | |
| | - określenie terminu | Warunki zawierające zastrzeżenia terminu zostały opisane powyżej. | | | |
| | - charakter terminu | Rozwiązujący | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr. 33 poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych jednostki zależnej od Funduszu. | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-02-01
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATERSKA 17
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 info@bphtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d42tjau

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d42tjau

Podziel się opinią

Share
d42tjau
d42tjau