Trwa ładowanie...
d17fzzy

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (1/2013)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (1/2013)

Share
d17fzzy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Korzystający, Emitent, Spółka)
informuje, iż od dnia 09.08.2012 roku, tj. publikacji raportu bieżącego nr 59/2012 zawarł z BZ WBK Finanse&Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu (Finansujący) trzy kolejne umowy jednostkowe, których łączna wartość wyniosła 7 650 000,00zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Wszystkie umowy opiewają na wartość 2 550 000,00 zł netto i są datowane odpowiednio na: 09.10.2012 roku, 23.10.2012 roku oraz 11.12.2012 roku. Ich przedmiotem jest leasing kombajnów chodnikowych. Wszystkie umowy zawierają poniższe zapisy: Finansujący zobowiązuje się oddać Korzystającemu do używania kombajn chodnikowy będący przedmiotem leasingu na okres 37 miesięcy, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu opłaty leasingowe w uzgodnionych miesięcznych ratach. Emitent może nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu. Warunki umowy nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Postanowienia dotyczące kar umownych są następujące: a) w razie opóźnienia w zwrocie przedmiotu leasingu Finansujący może żądać od Spółki kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu leasingu za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego terminu zwrotu; b) w przypadku niezwrócenia przedmiotu leasingu przez Emitenta Finansujący może żądać od niego zapłaty kary umownej w wysokości równej dwukrotnej wartości końcowej przedmiotu leasingu. Umowy nie zawierają klauzuli o możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ponad wysokość ustalonych kar umownych. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17fzzy

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-01-04 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17fzzy

Podziel się opinią

Share
d17fzzy
d17fzzy