Trwa ładowanie...
d2jg3gk

BZWBK - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii J Ban...

BZWBK - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii J Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji (7/2013)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii J Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 22 stycznia 2013 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 stycznia 2013 r. uchwały nr 87/2013 o dopuszczeniu i wprowadzeniu w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 25 stycznia 2013 r. 18.907.458 akcji serii J Banku o wartości nominalnej 10 zł każda, tj. akcji połączeniowych Banku wyemitowanych w związku z połączeniem z Kredyt Bankiem S.A. Wprowadzenie tych akcji do obrotu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 25 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBZ00000044. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niniejszy
materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna ("Bank"). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Memorandum Informacyjne Banku ("Memorandum"), sporządzone na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, którego równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym została stwierdzona w dniu 6 grudnia 2012 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku i o ofercie publicznej jego akcji w Polsce. Memorandum zostało udostępnione na stronie internetowej Banku (www.bzwbk.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. 206.1715). Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach
Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne, przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikacją w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 22-01-2013Re: Admission and introduction of series J ordinary bearer shares in Bank Zachodni WBK S.A. to trading on the stock exchange by the Warsaw Stock Exchange and the setting the listing date for those shares. Current report No.: 7/2013 The management board of Bank Zachodni WBK S.A. (the “Bank”) hereby announces that on 22 January 2013 it became aware that on 22 January 2013 the management board of the Warsaw Stock Exchange had adopted resolution No. 87/2013 on the admission and introduction to trading on the main market of the WSE, by way of an ordinary procedure, as of 25 January 2013 of 18,907,458 series J shares in the Bank with a nominal value of PLN 10 each, i.e. the merger shares in the Bank issued in connection with its merger with Kredyt Bank S.A. The introduction of the shares to trading is subject to a condition that such shares will be registered on 25 January 2013 by the National Depository of Securities under code PLBZ00000044. Legal basis: Paragraph 34 item 1 points 2 and 3 of the
Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent information the disclosure of which is required under the laws of a non-member state. This material does not constitute an offer or an invitation or a basis for taking a decision to enter into any investment activity in respect of the securities of Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna (the “Bank”). In particular, this material does not constitute an offer to buy any securities in the United States. The Information Memorandum of the Bank (the “Memorandum”), prepared in connection with the public offering and the seeking of the admission of the shares in the Bank to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), the consistency of which in terms of form and substance with the prospectus was confirmed on 6 December 2012 by the Polish Financial Supervision Authority
(Komisja Nadzoru Finansowego), is the sole legally binding document containing information about the Bank and the public offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Memorandum is made available on the Bank’s website (www.bzwbk.pl). This material does not represent recommendations within the meaning of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October 2005 on information constituting recommendations regarding financial instruments or the issuers thereof (Journal of Laws No. 206.1715). This document is not intended for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, or in or into other countries where the public dissemination of the information contained herein may be restricted or prohibited by law. The securities referred to in this document have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered or sold in the United
States, except in transactions not subject to registration under the U.S. Securities Act or pursuant to an exemption from such registration requirement. The information contained in this document does not constitute an offer or an invitation to buy; the securities referred to in this report may not be sold in any jurisdiction in which such an offer or invitation to buy would be unlawful absent prior registration, exemption from such registration or other type of qualification under the laws of a given jurisdiction. This document may not be distributed in or into the United States, Canada, Australia or Japan or to any residents of Japan. The information contained in this document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities in Canada or Japan. | |

d2jg3gk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk