Trwa ładowanie...
dbmhmic

ENERGOPN - Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych (39/2010)

ENERGOPN - Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych (39/2010)

Share
dbmhmic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2010 r. podpisał z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibąw Warszawie umowę ramową o udzielanie przez Bank gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i gwarancji dobrego wykonania w okresie gwarancyjnym, w ramach uzgodnionego limitu w wysokości 41.000.000,00 PLN, z maksymalnym terminem ważności do dnia 31 grudnia 2016 r.Zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, stanowi przelew wierzytelności z kontraktu na Modernizację i remont układu głównych rurociągów parowych i wodnych bloków 7-12 w PGE Elektrowni Bełchatów SA.Jednocześnie, gdy do końca pierwszego kwartału 2011 r. nie zostanie dokonana konsolidacja Emitenta zPolimex-Mostostal S.A., Emitent zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz banku kaucji pieniężnej w wysokości100% każdej z wystawionych przez Bank gwarancji.Ponadto Emitent
oświadczył, iż poddaje się egzekucji z tytułu zadłużenia wynikającego z wypłaconych przez Bank kwot gwarancji, a także kwot kosztów, opłat i prowizji związanych z gwarancjami oraz odsetek ustawowych za opóźnienie płatności obliczonych od dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty zadłużenia w wysokości 49.200.000,00 PLN, przy czym Bank może wystąpić o nadanie tym tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2017 r.Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbmhmic

| | | ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPN | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-450 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 583 60 00 | | 022 583 60 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@energomontaz.com.pl | | energomontaz.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-03-97 | | 011519601 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Włodzimierz Dyrka Prezes Zarządu
2010-11-19 Grzegorz Ostrowski Dyrektor d/s Finansowych - Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbmhmic

Podziel się opinią

Share
dbmhmic
dbmhmic