Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

FON - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. (29/2014)

FON - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. (29/2014)
Share
d2nq2pg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.03.2014r. na podstawie otrzymanego przez Spółkę postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie Emitent powziął informację o rejestracji w dniu 25.02.2014r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie w dniu 25 lutego 2014r. wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18.02.2014r. opublikowanych raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 18.02.2014r Z treści otrzymanego przez Emitenta postanowienia wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta oraz zgodnie z postanowieniami uchwał NWZ z dnia 18.02.2014r. Sąd wpisał do rejestru zmianę wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 0,10 zł (dziesięć groszy) na 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy 60/100) z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji spółki z dotychczasowych 1.008.100.000 do
63.006.250 akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie. Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał wykreślenia ze Statutu Spółki postanowień § 7A. Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja. Emitent poniżej podaje treść zmienionego Artykułu 7 Statutu Spółki (§ 7) Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,60 (jeden złoty 60/100) każda, w tym: a/ 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A na okaziciela, W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki
zawierający zmiany o których mowa powyżej. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FON S.A. - Statut tekst - 18.02.2014r.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Finanse (inne)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg