Trwa ładowanie...
d1v8i0s
d1v8i0s
espi

FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia...

FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o. (16/2014)
Share
d1v8i0s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie art. 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej [?], zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej[?]. Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości przekazana została do Komisji Nadzoru
Finansowego w dniu 25 lutego 2014 r. a jej treść brzmiała następująco: "Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) podjął informacje o spełnieniu warunków niezbędnych w przedmiocie prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (Autoprima Slovakia s.r.o.), przez co Emitent postanawia opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej. Podanie do publicznej
wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunków finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Emitent zobowiązuje się przekazać opóźnioną
informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu." Jednocześnie, w dniu 31 marca 2014 r. Emitent przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o ponownym opóźnieniu a jej treść brzmiała następująco: "Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67, poz. 476) w nawiązaniu do informacji poufnej przekazanej Komisji
Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Kancelarii DIA-S w dniu 25 lutego 2014 r., mając na uwadze prowadzone negocjacje dotyczące zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (Autoprima Slovakia s.r.o.), Emitent informuje, że nadal zachodzi konieczność zachowania poufności powyższej informacji, przez co Emitent postanowił opóźnić przekazanie jej do publicznej wiadomości. Wobec braku definitywnego zakończenia procesu negocjacyjnego podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach jak i samym procesie negocjacyjnym, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji
dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Jednocześnie Emitent informuje, iż nadal podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej o których mowa w § 3,§ 4,§ 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Emitent zobowiązuje się przekazać ponownie opóźnioną informację do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r. lub poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o przedłużeniu terminu." Mając na względzie powyższe Emitent informuje, iż negocjacje prowadzone z potencjalnym nabywcą 100 % udziałów w spółce zależnej od Emitenta Panem Santiago Pardo Jimenez zostały w dniu 2 kwietnia 2014 r. definitywnie zakończone, a do podpisania umowy zbycia 100 % udziałów posiadanych przez Emitenta w spółce
AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o. nie doszło z uwagi na fakt, iż negocjacje nie doprowadziły do uzgodnienia przez strony satysfakcjonujących warunków współpracy w szczególności warunków finansowych, co w konsekwencji doprowadziło do stanu, iż potencjalny nabywca nie zdecydował się na dalszą współpracę. Należy podkreślić, iż negocjacje nie spowodowały powstania u Emitenta jakichkolwiek wiążących zobowiązań, w szczególności w sferze aktywów i pasywów, natomiast przystąpienie do negocjacji miało na celu ochronę Wierzycieli Emitenta w toczącym się postępowaniu układowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-04-03 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v8i0s

Podziel się opinią

Share
d1v8i0s
d1v8i0s