Trwa ładowanie...
d4fnxwx

IMPEXMET - Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (3/2011)

IMPEXMET - Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (3/2011)

Share
d4fnxwx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A, realizując uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A., podaje do publicznejwiadomości treść "Programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A." oraz wyznacza jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych dzień 10 lutego 2011 r."Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A."I. PODSTAWA PRAWNA.Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 listopada 2010 r. do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A., przedstawia "Program nabycia akcji własnych Impexmetal S.A."II. CEL PROGRAMU.Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych z przeznaczeniem:-do dalszej odsprzedaży,lub?-do umorzenialub?-na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.Zdaniem
Zarządu Impexmetal S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Impexmetal S.A.III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU.1.Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. zaplanowane jest na dzień 10 lutego 2011r.2.Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwale nr 8 NWZ Impexmetal S.A z dnia 15 listopada 2010 r.;3.Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW)
;4.Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie;5.Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w drodze transakcji
pakietowych realizowanych na Giełdzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. lub poza Giełdą w drodze umów cywilnoprawnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A.;6.Wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 2 (słownie: dwa) złotei nie wyższą niż 8 (słownie: osiem) złotych.;7.Cena, za którą Dom Maklerski IDM S.A. będzie nabywać akcje własne Spółki nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;8.Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;9.Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na mocy Uchwały nr 21 ZWZ Impexmetal S.A. z dnia 14 lipca 2009 r. i Uchwały nr 9 NWZ Impexmetal S.A. z dnia 15 listopada
2010 roku, z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 ksh może być przeznaczona do podziału;10.Termin trwania skupu akcji własnych Spółki wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Impexmetal S.A. w dniu 15 listopada 2010r. Uchwały w sprawie skupu akcji własnych, to jest do dnia 15 listopada 2015r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;11.Zarząd kierując się interesem Impexmetal S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. może:?-zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w ust. 10 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,-zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;12.W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 15 listopada 2015 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;13.Dom Maklerski IDM S.A. dziennie będzie mógł nabywać nie więcej niż 25 % (dwadzieścia pięć procent)
odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;14.W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Dom Maklerski IDM S.A. będzie mógł przekroczyć powyżej wskazany w pkt 13 próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu przez Spółkę Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;15.Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fnxwx

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2011-02-09 Jerzy Popławski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fnxwx

Podziel się opinią

Share
d4fnxwx
d4fnxwx