Trwa ładowanie...
d1rp61o
d1rp61o

Informacje ze spółek

Zarząd Mediatel S.A. poinformował, że w dniu 14 sierpnia 2009 r. otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,00% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mediatel S.A.
Share
d1rp61o

MEDIATEL

Zarząd Mediatel S.A. poinformował, że w dniu 14 sierpnia 2009 r. otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,00% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mediatel S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych. Dotyczy: wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Rodzaj zdarzenia: kupno akcji
Data zdarzenia: 10.08.2009 r.
Firma spółki: Mediatel S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-336 Warszawa
Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 453 680
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,995%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 453 680
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,995%
Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 454 130
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,00%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 454 130
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,00%

d1rp61o

Zarząd Mediatel poinformował także, iż w dniu 14 sierpnia 2009 r. otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A., który wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM w imieniu funduszy:

Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,00% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mediatel S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.

BM BPH: Zwiększenie zaangażowania w akcje przez fundusz inwestycyjny może świadczyć o dobrym postrzeganiu perspektyw rozwoju spółki przez zarządzających. Niewielki udział procentowy liczby nabytych akcji w portfelu funduszu powinien mieć jednak niewielki wpływ na kształtowanie się kursu akcji na giełdzie.

d1rp61o

KOPEX
Zarząd spółki 14.08.br przekazał informację o pozyskaniu umowy z Kompanią Węglową S.A. na dostawę pompy próżniowej PR-75 dla Oddziału KWK "Bobrek Centrum" Ruch "Bobrek". Wartość umowy oszacowano na 0,14 mln PLN netto, zaś okres jej realizacji na 30.10.2009 roku.

BM BPH: Informacja o pozyskiwaniu kolejnych umów przez emitenta ma pozytywną wymowę, jednakże z uwagi na nieistotną kwotę kontraktu w porównaniu do zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, przekazany komunikat nie będzie wpływał na kształtowanie się kursu akcji. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży emitenta za 2008 rok wyniosły 1 982 mln PLN.

BM Bankui BPH

d1rp61o

Podziel się opinią

Share
d1rp61o
d1rp61o